Utvärdering av offentlig politik, 7.5 hp

Evaluation of Public Policy, 7.5 credits

733A90

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mikael Rundqvist

Kursansvarig

Mikael Rundqvist

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 202044-202103 Svenska Linköping, Valla
F7MSF Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning 1 (HT 2020) 202044-202103 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen, 180 hp i huvudområdet statsvetenskap eller motsvarande
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • redogöra för olika centrala perspektiv på och modeller för utvärdering
  • redogöra för hur den svenska offentliga verksamheten utvärderas och följs upp
  • tillämpa begrepp, teorier och modeller för utvärdering av offentlig politik 
  • utifrån olika perspektiv problematisera konsekvenser av olika val av utvärderingsmodeller
  • reflektera kring och kritiskt värdera val av utvärderingsmetoder utifrån såväl ett forsknings- som ett praktikerperspektiv

Kursinnehåll

I denna kurs behandlas praktiska och teoretiska perspektiv på utvärdering utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. I kursen ges en orientering om hur utvärdering och uppföljning av offentliga verksamheter sker i praktiken, med särskild betoning på användningen av olika utvärderingsmodeller och utvärderingsmetoder. I kursen sätts utvärderingar in i ett vidare demokratiskt perspektiv och såväl olika modeller för utvärdering som utvärderingssystem behandlas. I kursen betraktas utvärdering både som en praktisk problemlösningsprocess och som en process som handlar om det demokratiska samhällets förmåga att utkräva ansvar och utöva kontroll inom den offentliga sektorn.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
  • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på de individuella inlämningsuppgifterna.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarier 2.5 hp U, G
INL1 Inlämningsuppgifter 5 hp U, G, VG

Böcker

Eriksson, Bengt G., Karlsson, Per-Åke, (2016) Att utvärdera välfärdsarbete. 2. uppl. Malmö : Gleerups, 2016

ISBN: 9789140691682

Vedung, Evert, (2009) Utvärdering i politik och förvaltning. 3., [omarb. och uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144001746

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.