Etik, legitimitet och tillit i offentlig förvaltning, 7.5 hp

Ethics and Legitimacy in Public Administration, 7.5 credits

733A91

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gissur Erlingsson

Kursansvarig

Gissur Erlingsson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202109-202113 Svenska Linköping, Valla
F7MSF Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning 2 (VT 2021) 202109-202113 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Förkunskapskrav

  • 180 hp godkända varav 90 hp godkända i huvudområdet statsvetenskap eller motsvarande
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • redogöra för centrala teorier och begrepp som berör etik, korruption, legitimitet och tillit i offentlig förvaltning
  • problematisera och teoretiskt analysera frågor om orsaker till och konsekvenser av korruption
  • problematisera och teoretiskt analysera frågor om legitimitet och tillit i offentlig förvaltning
  • utifrån begrepp och teorier inom området självständigt och analytiskt presentera forskningsresultat i muntlig och skriftlig form
  • utifrån relevanta teorier analysera och diskutera etiska och demokratiska implikationer i relation till reformer av offentlig förvaltning

Kursinnehåll

I kursen behandlas centrala problem som rör etik, legitimitet och tillit i offentlig förvaltning. I kursen presenteras en fördjupad belysning av teorier om legitimitet och tillit vid utvecklingen av opartiska, pålitliga och väl fungerande offentliga institutioner. Fokus ligger på frågor om korruption i demokratiska stater, legitimitetskapande i offentlig organisering samt relationen mellan tillit och offentlig förvaltning. Kursen innehåller också fördjupade studier om empiriska förhållanden främst på den lokala nivån i Sverige med avseende på tillit och legitimitet vid genomförandet av offentlig politik och samhällsstyrning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
  • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på de individuella inlämningsuppgifterna.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium 1 1 hp U, G
SEM2 Seminarium 2 1 hp U, G
UPP1 Kursuppsats 5.5 hp U, G, VG

Böcker

Gissur Ó. Erlingsson, Andersson, Staffan, statsvetare, Bergh, Andreas, Sjölin, Mats, (2014) Korruption, maktmissbruk och legitimitet. 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144105482

Övrigt

I övrigt utgörs kurslitteraturen av e-resurser i form av vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.