Statsvetenskapliga metoder, 15 hp

Methods in Political Science, 15 credits

733A92

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mikael Rundqvist

Kursansvarig

Mikael Rundqvist

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MSF Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, masterprogram 2 (VT 2025) 202514-202523 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen, 180 hp i huvudområdet statsvetenskap
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och kritiskt analysera olika centrala vetenskapsteoretiska förhållningssätt, metodologiska angreppsätt och metodtekniker inom statsvetenskap
 • motivera och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder på ett för statsvetenskaplig forskning adekvat sätt
 • generera, analysera, tolka och värdera kvantitativa och kvalitativa data på ett för statsvetenskaplig forskning adekvat sätt
 • analytiskt och vetenskapsteoretiskt resonera kring vilka för- och nackdelar som är förknippade med alternativa metodologiska angreppssätt samt reflektera kring användning av och förhållningssätt till metoder
 • utforma en forskningsdesign

Kursinnehåll

I kursen introduceras metoder för ett vetenskapligt studium av politik. I kursen behandlas planering, utförande, rapportering och utvärdering av mindre forskningsprojekt i statsvetenskap. Den övergripande forskningsprocessen i termer av problemformulering, design och datainsamling, bearbetning och analys, samt utvärdering belyses. Inom ramen för detta presenteras teoretisk och tillämpad kunskap om ett urval av kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt och metoder på en fördjupad nivå. I kursen förbereds för planering att utföra ett självständigt arbete i statsvetenskap i en masterutbildning eller för att delta i annat kvalificerat arbete inom forsknings- och utredningsverksamhet. I kursen ingår att kritiskt välja och använda metoder, men också att kritiskt granska andras metodval. Aspekter som särskilt betonas är formulering av forskningsproblem och forskningsfrågor, förankring av egna studier i tidigare forskning samt användning av olika metodstrategier- och tekniker.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i laboration, betygsskala: UG
 • individuellt PM, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på individuell skriftlig tentamen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPP1 Uppsats-PM 3 hp U, G
SEM1 Seminarium 1 hp U, G
SEM2 Seminarium 1 hp U, G
SEM3 Seminarier 4 hp U, G
LAB1 Laboration 1 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 5 hp U, G, VG

Böcker

Alvesson, Mats, Kärreman, Dan, (2012) Kreativ metod : skapa och lösa mysterier. 1. uppl. Malmö : Liber, 2012

ISBN: 9789147097555

Bryman, Alan, (2012) Social research methods. 4. ed. Oxford : Oxford University Press, 2012

ISBN: 9780199588053, 0199588058

Della Porta, Donatella, Keating, Michael, (2008) Approaches and methodologies in the social sciences : a pluralist perspective. Cambridge : Cambridge University Press, 2008

ISBN: 9780521709668, 0521709660, 9780521883221, 0521883229

George, Alexander L., Bennett, Andrew, (2005) Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge, Mass. London : MIT, cop. 2005

ISBN: 9780262572224, 0262072572, 9780262072571, 0262572222

Lukes, Steven, (2005) Power : a radical view. 2. expanded ed. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2005

ISBN: 9780333420911, 0333420926, 9780333420928, 9780230802575

Murray, Rowena, Verfasser, (2011) How to write a thesis : [Develop good writing habits ; overcome writer's block; understand the assessment process ; get the most from your supervisor]

ISBN: 9780335244287, 9780335244294, 0335244289, 0335244297

Finns också som Elektronisk resurs på LiU bibliotek. Annan liknande litteratur kan komplettera denna.

Artiklar

Artiklar och annat material tillkommer

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.