Praktik inom statsvetenskap med offentlig förvaltning, 30 hp

Practical Training in Political Science and Public Administration, 30 credits

733A94

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mikael Rundqvist

Kursansvarig

Mikael Rundqvist

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MSF Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, masterprogram 3 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet statsvetenskap eller motsvarande
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • ämnesmässigt diskutera det eller de områden som praktikarbetet avser
 • problematisera och analysera arbetsuppgifter ur vetenskapliga perspektiv som är relevanta för statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning
 • självständigt och på teoretisk grund genomföra ett kvalificerat utredningsarbete och göra självständiga bedömningar och ställningstaganden
 • kommunicera utredningsresultat
 • kritiskt reflektera och förhålla sig till olika relevanta vetenskapliga perspektiv

Kursinnehåll

Kursen är en handledd studiepraktik förlagd inom den offentliga sektorn i vid mening. Praktiken skall bedrivas på en kvalificerad nivå inom praktikarbetsplatsen och omfatta självständiga arbetsuppgifter. I kursen ingår att upprätta en praktikplan, att författa samt redovisa en praktikrapport.

Den studerande får själv hitta en lämplig praktikplats, men praktikplatsen måste godkännas av programansvarig, med hänsyn till dess relevans för utbildningen och om förutsättningar finns för att ovan angivna mål kan uppfyllas. Praktiken kan genomföras i Sverige eller utomlands.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna består av handledning, seminarier samt arbete på arbetsplatsen med den eller de arbetsuppgifter som praktiken skall omfatta enligt den praktikplan som upprättats.

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom 

 • intyg från arbetsplatsen om fullgjord praktik, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig praktikrapport, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: UG

För godkänt resultat på kursen krävs Godkänt på samtliga ingående moment.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Muntlig redovisning 0 hp U, G
PRA1 Genomförd praktik 27 hp U, G
RAP1 Skriftlig rapport 3 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.