Masteruppsats i Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, 30 hp

Master Thesis in Political Science Focusing on Public Administration, 30 credits

733A95

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mikael Rundqvist, Bo Persson, Elin Wihlborg, Khalid Khayati, Linus Johansson Krafve, Mikael Blomdahl, Mariana S Gustafsson, Lars Niklasson, Richard Öhrvall

Kursansvarig

Mikael Rundqvist

Studierektor eller motsvarande

Carl-Johan Sommar
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MSF Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning 4 (VT 2022) 202204-202223 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet statsvetenskap eller motsvarande
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
 • minst 45 hp godkänt i statsvetenskap på avancerad nivå inklusive godkänd kurs i statsvetenskaplig metod (15 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna 

 • självständigt formulera en principiellt relevant statsvetenskaplig forskningsuppgift
 • planera, genomföra samt skriftligt redovisa ett kvalificerat självständigt arbete i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning
 • kritiskt diskutera statsvetenskaplig metod samt ämnesfördjupning
 • diskutera och försvara ett självständigt arbete med ett vetenskapligt förhållningssätt
 • kritiskt granska, värdera och diskutera andra självständiga arbeten utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt

Kursinnehåll

I kursen utförs ett självständigt arbete som innefattar utformning och genomförande av en vetenskaplig undersökning. Formulering av en statsvetenskaplig relevant forskningsuppgift, val av lämplig metod, bearbetning av ett omfattande teoretiskt och empiriskt material samt redovisning av resultaten i ett vetenskapligt arbete ingår i kursen. Därutöver ingår att kommentera ett annat vetenskapligt arbete. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av handledning och seminarier. 

Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på och genomför masteruppsatsen. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen består av:

 • individuellt skriftligt vetenskapligt arbete, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: UV
 • försvar, betygsskala: UV
 • opposition, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på det individuella skriftliga vetenskapliga arbetet.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 28 hp U, G, VG
OPPO Opposition 2 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.