Politisk teori, 6 hp

Political Theory, 6 credits

733G05

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Nordensvärd

Kursansvarig

Johan Nordensvärd

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 202035-202038 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram 1 (HT 2020) 202035-202038 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • demonstrera kunskaper om grundläggande begrepp och tankemönster inom ämnesområdet politisk teori, såväl vad gäller äldre som nyare litteratur,
  • redogöra för hur sådana begrepp, tankar och idéer uppkommer och kommuniceras i olika samhälleliga, politiska och kunskapsteoretiska kontexter,
  • skriftligt reflektera över och kritiskt förhålla sig till politiska begrepp, idéer och tankemönster samt att muntligt i en seminariesituation redogöra för sina tankegångar och förhålla sig till andra studenters motsvarande prestation,
  • argumentera för och mot samt jämföra och kontrastera olika politiska begrepp, idéer och tankemönster samt inta ett kritiskt förhållningssätt till argument och tolkning utifrån såväl kunskapsteoretiska som etiska och demokratiska perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen behandlar såväl äldre som nyare politisk teori. Särskild vikt läggs vid läsningen av några klassiska texter i original. Vidare studeras grundläggande begrepp och idéer inom modern politisk teori.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna är komplement till kurslitteraturen. Seminarierna ger möjlighet till diskussion och fördjupning av vissa kursmoment. Studenten skall vara väl förberedd inför föreläsningar och särskilt inför seminarier. Studenten skall självständigt läsa kurslitteraturen.

Moment som innebär examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen i slutet av kursen samt genom deltagande i seminarium och författande av ett mindre skriftligt arbete.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska uppgifter 1 hp U, G
EXAM Tentamen 5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Freidenvall, Lenita, Jansson, Maria, (2017) Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, 2017

ISBN: 9789144117768

Hallberg, Peter, Editor, Jansson, Maria, Editor, Mörkenstam, Ulf, Editor, Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen, Originator, (2009) Tretton texter i politisk teori

ISBN: 9147088591, 9789147088591

Platon, Platon, Stolpe, Jan, (2003) Skrifter Stockholm : Atlantis, 2003

ISBN: 9174867644, 9789174867640

Roberts, Peri, Sutch, Peter, (2007) Politiskt tänkande : en introduktion Stockholm : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144021232

Kompletterande litteratur

Böcker

Tralau, Johan, (2012) Inbjudan till politisk teori 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144074917

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.