Det svenska politiska systemet, 7.5 hp

The Swedish Political System, 7.5 credits

733G16

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Elin Wihlborg

Kursansvarig

Elin Wihlborg

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 201939-201943 Svenska Linköping
F7KPO Politices kandidatprogram 1 (HT 2019) 201939-201943 Svenska Linköping O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • besitta kunskaper om grundläggande strukturer i det svenska politiska systemet,
 • redogöra för centrala och kritiska situationer i den moderna politiska historien och vad dessa betytt för hur svensk politik och förvaltning är organiserad och strukturerad idag,
 • skriftligt redogöra för och reflektera kring såväl empiriska som principiella aspekter av svensk politik och förvaltning,
 • analysera politiska händelser i relation till det svenska politiska systemets särdrag och historiska utveckling,
 • analysera och förhålla sig till olika förklaringsansatser inom svensk politik och förvaltning,
 • kritiskt förhålla sig till argument och tolkningar av olika förvaltningsmodeller och politiska förlopp.

Kursinnehåll

Delkursen behandlar svensk politik och förvaltning avseende lokala, regionala och nationella processer. Särskild vikt läggs vid den politiskt historiska utvecklingen och samspelet mellan politik och förvaltning. Delkursen fokuserar principiella särdrag och deras relation till centrala idéer inom politisk teori.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarierna utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursanvisningarna. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper.

Moment som innebär examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen i slutet av kursen samt genom aktivt deltagande i seminarium och författande av en mindre skriftligt rapport.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Obligatoriska uppgifter 1.5 hp U, G
EXAM Tentamen 6 hp U, G, VG

Böcker

Bäck, Henry, Larsson, Torbjörn, Gissur Ó. Erlingsson, (2015) Den svenska politiken : struktur, processer och resultat 4 uppl. Malmö: Liber
Freidenvall, Lenita, Jansson, Maria, (2017) Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144117768

kapitel 6-9

Möller, Tommy, (2015) Svensk politisk historia : strid och samverkan under tvåhundra år 3. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144106571

Artiklar

Artiklar kan tillkomma under kursens gång!

Övrigt

 • Sveriges Grundlagar.
  Finns en utmärkt pdf att ladda ned: Sveriges grundlagar och riksdagsordningen – med inledning och sakregister (2015) https://www.riksdagen.se/sv/SysSiteAssets/15.-bestall-och-ladda- ned/informationsmaterial/sveriges-grundlagar-och-riksdagsordningen.pdf

   
 • Kommunallagen (SFS 1991:900).

Finns på webben, och går att spara ner som pdf:  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kommunallag-1991900_sfs-1991-900/

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.