Det svenska politiska systemet, 7.5 hp

The Swedish Political System, 7.5 credits

733G16

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Albin Algotson

Kursansvarig

Albin Algotson

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202239-202243 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram 1 (HT 2022) 202239-202243 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för grundläggande strukturer i det svenska politiska systemet
  • redogöra för hur centrala händelser i den moderna politiska historien har påverkat den svenska politiken och förvaltningen
  • redogöra för och reflektera kring såväl empiriska som principiella aspekter av svensk politik och förvaltning
  • analysera politiska händelser i relation till det svenska politiska systemets särdrag
  • analysera olika förklaringsansatser inom svensk politik och förvaltning
  • kritiskt förhålla sig till argument och tolkningar av olika förvaltningsmodeller och politiska förlopp

Kursinnehåll

I kursen behandlas svensk politik och förvaltning. Kursen introducerar grundläggande drag i den politiskt-historiska utvecklingen och övergår till att behandla principiella särdrag för svensk förvaltning och förvaltningssystemets övergripande funktion. I samband introduceras även EU och EUs roll för svensk politik och förvaltning. Centralt för kursen är olika grundläggande statsvetenskapliga perspektiv och begrepp.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UG
  • aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg på kursen krävs Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Tentamen 6 hp U, G, VG
SEM4 Seminarium 1 0 hp D
SEM5 Seminarium 2 0 hp D
SEM6 Seminarium 3 0 hp D
OBLI PM 1.5 hp U, G

Böcker

Bäck, Henry, Larsson, Torbjörn, Gissur Ó. Erlingsson, (2015) Den svenska politiken : struktur, processer och resultat 4 uppl. Malmö: Liber
Freidenvall, Lenita, Jansson, Maria, (2017) Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144117768

kapitel 6-9

Möller, Tommy, (2015) Svensk politisk historia : strid och samverkan under tvåhundra år 3. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144106571

Övrigt

Kommunallagen (SFS 1991:900).

Finns på webben, och går att spara ner som pdf:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kommunallag-1991900_sfs-1991-900/

Sveriges Grundlagar.

Finns en utmärkt pdf att ladda ned: Sveriges grundlagar och riksdagsordningen - med inledning och sakregister (2015):

https://www.riksdagen.se/sv/SysSiteAssets/15.-bestall-och-ladda- ned/informationsmaterial/sveriges-grundlagar-och-riksdagsordningen.pdf

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.