Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp

Comparative Political Systems, 6 credits

733G19

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Khalid Khayati

Kursansvarig

Khalid Khayati

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202115-202118 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram 2 (VT 2021) 202115-202118 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • besitta kunskaper om grundläggande begrepp och teorier inom jämförande politik och förvaltning samt om centrala institutioner, aktörer och processer,
  • demonstrera övergripande kunskaper om några staters politik och förvaltning, förståelse för hur deras särdrag kan förklaras samt för hur teorier, begrepp och institutioner uppkommer och förändras och tolkas i olika historiska, politiska och analytiska perspektiv,
  • visa insikt om hur jämförelser bidrar till en ökad kunskap om politik och förvaltning samt förmåga att skriftligt reflektera över och förhålla sig kritiskt till politiska och förvaltningsrelaterade företeelser ur jämförande perspektiv genom att tillämpa begrepp och teorier,
  • applicera olika teorier och metoder inom jämförande politik på historiska eller samtida exempel,
  • muntligt i en seminariesituation redogöra för sina analyser och kritiskt diskutera begrepp och teorier.

Kursinnehåll

Kursen bygger vidare på kunskaperna om det svenska politiska systemet genom att relatera svenska förhållanden till andra staters politik och förvaltning. Fokus är teorier kring statsskick och förvaltningsmodeller samt deras analytiska applikationer och olika metoder för jämförelser. Därtill utgör EU:s politik, struktur och förvaltning en viktig del av kursen. Förklaringsansatser som pekar på grundläggande förståelse för ekonomisk politiska sammanhang ur ett jämförande perspektiv beaktas.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarierna, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i läsgrupper.

Moment som innebär examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen i slutet av kursen samt genom aktivt deltagande i seminarium och författande av en mindre skriftligt rapport.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 4 hp U, G, VG
SEM2 Seminarium 2 1 hp U, G
SEM1 Seminarium 1 1 hp U, G

Böcker

Bevelander, Pieter, Fernández, Christian, Hellström, Anders, (2011) Vägar till medborgarskap Lund : Arkiv, 2011

ISBN: 9789179242374

Kapitel:

Khayati, Khalid (2011a) “Diaspora och gränsöverskridande medborgarskap”

Lindvall, Johannes, Rothstein, Bo, (2010) Vägar till välstånd : sambandet mellan demokrati och marknadsekonomi 1. uppl. Stockholm : SNS förlag, 2010

ISBN: 9789186203498

Owen, Roger, (2004) State, power and politics in the making of the modern Middle East 3rd ed. London ; New York : Routledge, 2004.

ISBN: 0415297133, 0415297141

tillgänglig på webben

Tallberg, Jonas, (2016) EUs politiska system 6e uppl Lund: Studentlitteratur

Artiklar

Anckar, Dag, Jämförande politik — vad är det? Statsvetenskaplig Tidskrift Vol. 108 Issue 4, p343 -360, 18p 2006
Dalacoura, Katerina, The 2011 uprisings in the Arab Middle East: political change and geopolitical implications International Affairs 88: 1 (2012) 63–79
Gierer, Alfred, Ibn Khaldun on Solidarity (“Asabiyah”) - Modern Science on Cooperativeness and Empathy: a Comparison Philosophia Naturalis 38, pp. 91-104 (2001)
Goldsmith, Leon, Syria’s Alawites and the Politics of Sectarian Insecurity: A Khaldunian Perspective Ortadoğu Etütleri Volume 3, No 1, July 2011, pp.33-60
Nonneman, G., Rentiers and Autocrats, Monarchs and Democrats, State and Society: The Middle East between Globalization, Human "Agency", and Europe International Affairs 77: 1 (2001), 141-162
Ostrand, Nicole, The Syrian refugee crisis: A comparison of responses by Germany, Sweden, the United Kingdom, and the United States J. on Migration & Hum. Sec. 2015, 3: 255
Smith, B., Page, R., ISIS and the sectarian conflict in the middle east House of Commons Library 19 March 2015
Tessler, Mark, Islam and Democracy in the Middle East: The Impact of Religious Orientations on Attitudes toward Democracy in Four Arab Countries Comparative Politics Vol. 34, No. 3 (Apr., 2002), pp. 337-354
Zelin, Aaron Y., The Islamic State's Territorial Methodology Washington Institute for Near East Policy: Research Notes Issue 29/30 2016

Övrigt

Political Islam in the Middle East

Knudsen, Are (2003), Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights, R 2003: 3, Norge, Bergen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.