Internationell politik, 7.5 hp

International Policy, 7.5 credits

733G20

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mikael Blomdahl

Kursansvarig

Mikael Blomdahl

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202119-202123 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram 2 (VT 2021) 202119-202123 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • besitta kunskaper om grundläggande begrepp och teorier om internationell politik, samt om centrala internationella aktörer, processer och institutioner,
  • redogöra för hur teorier, begrepp och institutioner uppkommer och förändras och tolkas i olika historiska, politiska och kunskapsteoretiska kontexter,
  • skriftligt reflektera över och kritiskt förhålla sig till företeelser, begrepp och teorier, samt muntligt i en seminariesituation redogöra för sina tankegångar och förhålla sig till andra studenters motsvarande prestation,
  • argumentera för och mot samt jämföra och kontrastera olika teorier om internationell politik, samt applicera dessa på historiska eller samtida exempel,
  • inta ett kritiskt förhållningssätt till argument och tolkning utifrån såväl kunskapsteoretiska som etiska och demokratiska perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp och teorier om internationell politik samt olika historiska och samtida företeelser inom internationell politik, som exempelvis FN-systemet, internationell säkerhetspolitik och internationellt samarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna är komplement till kurslitteraturen. Seminarierna ger möjlighet till diskussion och fördjupning av vissa kursmoment. Studenten skall vara väl förberedd inför föreläsningar och särskilt inför seminarier. Studenten skall självständigt läsa kurslitteraturen.

Moment som innebär examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen i slutet av kursen samt genom deltagande i seminarier och rollspel. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SPEL Rollspel 1 hp U, G
SEMI Obligatoriska uppgifter 1 hp U, G
EXA1 Tentamen 5.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Gustavsson, Jakob, Tallberg, Jonas, (2014) Internationella relationer 3., uppdaterade och utök. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144102801

Artiklar

Abdelal, R., Meunier, S., Managed globalization: Doctrine, practice and promise Journal of European Public Policy (Journal of European Public Policy, April 2010, 17(3):350-367)
Finnemore, Martha, Sikkink, Kathryn, TAKING STOCK: The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics Annual Review of Political Science 2001, Vol. 4 Issue 1, p391. 26p.
Fukuda-Parr, S., Hulme, D., International norm dynamics and the "end of poverty": Understanding the millennium development goals Global Governance (Global Governance, 2011, 17(1):17-36)
Pattberg, P., Widerberg, O., Theorising global environmental governance: Key findings and future questions Millennium: Journal of International Studies (Millennium: Journal of International Studies, 22 January 2015, 43(2):684-705)
Shaffer, G., How the World Trade Organization shapes regulatory governance Regulation and Governance (Regulation and Governance, 1 March 2015, 9(1):1-15)

Kompletterande litteratur

Övrigt

Artiklar tillkommer. Det finns ett stort antal fördjupningsartiklar som är rekommenderad fördjupningslitteratur. Se särskild lista och artiklar i Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.