Internationell politik, 7.5 hp

International Politics, 7.5 credits

733G20

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Lars Niklasson

Kursansvarig

Lars Niklasson

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202319-202323 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram 2 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för grundläggande begrepp och teorier om internationell politik, samt om centrala internationella aktörer, processer och institutioner
  • redogöra för hur teorier, begrepp och institutioner uppkommer och förändras och tolkas i olika historiska, politiska och kunskapsteoretiska kontexter
  • kritiskt diskutera företeelser, begrepp och teorier
  • argumentera för och mot samt jämföra olika teorier om internationell politik, samt applicera dessa på historiska och samtida exempel
  • inta ett kritiskt förhållningssätt till argument och tolkning utifrån såväl kunskapsteoretiska som etiska och demokratiska perspektiv

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande begrepp och teorier om internationell politik samt olika historiska och samtida företeelser inom internationell politik, som exempelvis FN-systemet, internationell säkerhetspolitik och inter-nationellt samarbete. I kursen introduceras olika perspektiv på global styrning och mellanstatliga relationer. I kursen tas även utvecklingsfrågor och internationell politisk ekonomi upp. Internationella organisationers uppbyggnad och arbetssätt, samt förändringstendenser i det internationella systemet behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, rollspel och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: UG
  • aktivt deltagande i rollspel, betygsskala: UG

För godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SPEL Rollspel 1 hp U, G
SEMI Obligatoriska uppgifter 1 hp U, G
EXA1 Tentamen 5.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.