Kunskap och kommunikation, 3 hp

Knowledge and Communication, 3 credits

733G26

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mimmi Gustafsson

Kursansvarig

Mimmi Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KPO Politices kandidatprogram 1 (HT 2021) 202134-202214 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt de särskilda förkunskaper som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • kommunicera muntligt och skriftligt, självständigt och i grupp, och reflektera kring kommunikationsprocesser,
  • beskriva grundläggande förutsättningar för kunskapsutveckling och lärande, reflektera över och tillämpa dem som student på programmet.

Kursinnehåll

Kursen inleds i samband med programstarten med en serie seminarier kring kunskapsutveckling, universitetsstudier och lärande. Kursen inriktas därefter mot att utveckla färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation. Härvid berörs något om grundläggande retorik, informationssökning och att finna, bedöma och relatera till olika källor samt om skrivprocessen. Vidare sker övning i form av skriftlig och muntlig kommunikation kopplade till kurser inom programmet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen genomförs vid ett par tillfällen under det första läsåret på programmet med aktiviteter som delvis kopplas till de ämneskurser som studenterna följer. Undervisningsformerna består både av seminarier, övningar och föreläsningar och kräver aktivt deltagande i seminarierna som genomförs i mindre grupper. Den studerande arbetar i övrigt enskilt och/eller i grupp med kursinnehållet genom förberedelser inför diskussioner och gemensamma övningar, sökande och läsande av litteratur, skrivande av uppgifter samt eget reflekterande.

Examination

Kursen examineras löpande genom aktivt deltagande i vissa obligatoriska seminarier inklusive muntliga presentationer och genomförande av föreskrivna skriftliga inlämningsuppgifter. De senare sker individuellt. Detaljerad information om examination och undervisning återges i kursens studiehandledning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DEL1 Del 1 1.5 hp U, G, VG
SHOP Workshop 0.5 hp U, G
SEM1 Närvaro seminarium 0 hp D
UPG1 PM 1 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.