Politisk teori, 7.5 hp

Political Theory, 7.5 credits

733G28

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Khalid Khayati

Kursansvarig

Khalid Khayati

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202234-202238 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram 1 (HT 2022) 202234-202238 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för grundläggande begrepp och tankemönster inom ämnesområdet politisk teori
  • redogöra för hur begrepp, tankar och idéer uppkommer och kommuniceras i olika samhälleliga, politiska och kunskapsteoretiska kontexter
  • skriftligt reflektera över och kritiskt förhålla sig till politiska begrepp, idéer och tankemönster
  • muntligt presentera samt granska ett vetenskapligt arbete
  • argumentera och jämföra olika politiska begrepp, idéer och tankemönster samt inta ett kritiskt förhållningssätt till argument och tolkning utifrån såväl kunskapsteoretiska som etiska och demokratiska perspektiv

Kursinnehåll

I kursen behandlas såväl äldre som nyare politisk teori. Särskild vikt läggs vid några klassiska texter i original. Vidare studeras grundläggande begrepp såsom stat, samhälle, laglydnad, dygd, demokrati, frihet och rättvisa samt idéer inom modern politisk teori. Dagsaktuell politisk-teoretisk forskning och debatt behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • muntlig och skriftlig presentation av grupparbete, betygsskala: UG

För godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium 1.5 hp U, G
GRP1 Grupparbete 1.5 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4.5 hp U, G, VG

Böcker

Badersten, Björn, Gustavsson, Jakob, (2015) Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken. 2., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144104256

Freidenvall, Lenita, Jansson, Maria, (2017) Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144117768

Hallberg, Peter, Jansson, Maria, Mörkenstam, Ulf, (2009) Tretton texter i politisk teori : Niccolò Machiavelli, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Edmund Burke, Mary Wollstonecraft, Karl Marx, Friedrich Engels, John Stuart Mill, Joseph Schumpeter, Robert Nozik, Robert Dahl, Carole Pateman. 2., [utök.] uppl. Malmö : Liber, 2009

ISBN: 9789147088591

Roberts, Peri, Sutch, Peter, Sjösten, Lisa, (2016) Politiskt tänkande : en introduktion. 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144114392

Artiklar

Artiklar tillkommer.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.