Politiska system i jämförande perspektiv, 7.5 hp

Comparative Political Systems, 7.5 credits

733G29

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Khalid Khayati

Kursansvarig

Khalid Khayati

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202314-202318 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram 2 (VT 2023) 202314-202318 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för staters politik och förvaltningsmodeller i olika politiska system
  • förklara hur institutioner, statsbildningsprocesser, ekonomiska regimer samt förvaltningsmodeller uppkommer, utvecklas och förändras utifrån statsvetenskapliga teorier och perspektiv samt komparativa metoder
  • analysera politiska system och relatera dessa till specifika teorier och begrepp

Kursinnehåll

I kursen behandlas teoretiska modeller och empiriska illustrationer kring statsskick, politiska system och förvaltningsmodeller samt kring sambandet mellan politisk/institutionell, ekonomisk utveckling och betydelsen av dessa för utvecklingen av politiska system. I kursen diskuteras specifika kunskaper om EU och MENA (Mellanöstern och Nordafrika) som två skilda politiska system samt det sociopolitiska fenomen som binder de två systemen samman. I detta sammanhang utgör det svenska politiska systemet och dess historiska erfarenheter och samtida politiska företeelser en väsentlig grund för kursens komparativa metoder. Fokus är teorier, inklusive specifika teorier om MENA, kring statsbildningsprocesser, statsskick och förvaltningsmodeller samt deras analytiska applikationer och olika metoder för jämförelser. Därtill utgör MENA och EU:s politik, statsformer, struktur och förvaltning en viktig del av kursen.  Förklaringsansatser som pekar på grundläggande förståelse för ekonomiska och politiska sammanhang ur ett jämförande perspektiv beaktas. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
     

För godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium 1 1.5 hp U, G
SEM2 Seminarium 2 1.5 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4.5 hp U, G, VG

Böcker

Lindvall, Johannes, Rothstein, Bo, (2019) Vägar till välstånd : sambandet mellan demokrati och marknadsekonomi. Upplaga 2 Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144139517

Owen, Roger, (2004) State, power and politics in the making of the modern Middle East. third edition London : Routledge, 2004

ISBN: 9780415297134, 0415297133, 0415297141, 9780415297141

Tillgänglig på webben.

Tallberg, Jonas, (2021) EU:s politiska system Upplaga 8 Studentlitteratur AB

ISBN: 9789144148953

Artiklar

Artiklar tillkommer, finns tillgängliga i kursrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.