Statsvetenskaplig metod 2, 7.5 hp

Methods of Political Science 2, 7.5 credits

733G33

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Khalid Khayati

Kursansvarig

Khalid Khayati

Studierektor eller motsvarande

Carl-Johan Sommar
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 6 (VT 2023) 202304-202308 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd Statsvetenskap, grundkurs, 30 hp, samt genomgången Statsvetenskap, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända, inklusive Självständigt arbete (motsv).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa ett fördjupat kritiskt och analytiskt förhållningssätt till politiska frågor och fenomen,
  • applicera såväl kvalitativa som kvantitativa statsvetenskapliga metoder,
  • argumentera för olika val av metoder i relation till olika typer av forskningsuppgifter och material,
  • reflektera över och värdera vetenskapliga texter baserade på både kvalitativ och kvantitativ metodtillämpning.

Kursinnehåll

Kursen innebär både en breddning och fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper. Särskild betoning ligger vid att introducera och praktiskt tillämpa kvantitativa metoder i studiet av politik, men kursen behandlar även olika kvalitativa metoder, såsom text- och diskursanalys samt intervjumetod. Konkretiserande exempel samt praktiska övningar spelar en väsentlig roll.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarierna, utgör en central del av de studerandes lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Den studerande förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper.
Moment som innebär examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE3 Skriftlig redovisning 3: Slutexamination 2.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning 2: Kvalitativt moment 2.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning 1: Kvantmoment 2.5 hp U, G, VG

Böcker

Barmark, Mimmi, Djurfeldt, Göran, (2015) Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144082318

Landman, Todd, (2008) Issues and methods in comparative politics. an introduction 3. ed. London : Routledge, 2008

ISBN: 9780203929780, 0415412366, 9780415412360, 9780415412377

Kapitel 8, 9 och 12

Svensson, Peter, (2019) Diskursanalys Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144130552

Syssner, Josefina, (2011) Perspektiv på turism och resande : begrepp för en kritisk turismanalys 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144070384

Kapitel: Diskurs av  Andersson, Janicke

Teorell, Jan, Svensson, Torsten, (2007) Att fråga och att svara : samhällsvetenskaplig metod 1. uppl. Stockholm : Liber, 2007

ISBN: 9147074329, 9789147074327

Winther Jørgensen, Marianne, Author, Phillips, Louise, Author, (2000) Diskursanalys som teori och metod

ISBN: 9144013027, 9789144013022

Artiklar

Arieff, Alexis, Political transition in Tunisia Current Politics & Economics of Africa 5.2 2012: s 287
Badersten, Björn, Author, Lunds universitet, Samhällsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen, Publisher, Lund University, Social Sciences, Department of Political Science, Publisher, Att studera det önskvärda: om värdeanalys och normativ metod Statsvetenskaplig Tidskrift. 106(3):207-220 2004
Bhardwaj, Maya, Development of Conflict in Arab Spring Libya and Syria: From Revolution to Civil War Washington University International Review 1.1 2012: s 76-97
Fridolfsson, Charlotte, Author, Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen, Originator, Operation occupation: and the politics of protest Tidsskriftet Politik 8(2):17-26 2005
Nachi, M., Transition to democracy in Tunisia: Learning about citizenship in a national and transnational context1 Social Science Information 2016, 55(4):429-445

Finns som PDF

Övrigt

Utdelat material och artiklar tillkommer.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.