Kandidatuppsats i statsvetenskap, 15 hp

Bachelor Thesis in Political Science, 15 credits

733G35

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Bo Persson, Albin Algotson, Mikael Rundqvist, Lars Niklasson, Elin Wihlborg, Khalid Khayati, Mariana S Gustafsson, Per Jansson

Kursansvarig

Bo Persson

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 6 (VT 2024) 202414-202423 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd Statsvetenskap, grundkurs, 30 hp, samt genomgången Statsvetenskap, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända, inklusive Självständigt arbete (motsv). 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på fördjupad nivå kunna

  • självständigt planera, genomföra och presentera en statsvetenskaplig undersökning med anknytning till relevant teoribildning.

Kursinnehåll

Kursen innebär planering, genomförande och försvar av ett vetenskapligt arbete, samt opposition på annan studerandes arbete. Arbetet redovisas som en uppsats.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen förmedlas undervisning främst genom handledning, individuellt och i grupp, samt genom seminarier, särskilt det avslutande examinationsseminariet. Liksom inför seminarier, förväntas den studerande komma väl förberedd till handledningar och då även (vid grupphandledning) vara beredd att i dialog lämna konstruktiv kritik på andra studerandes arbete.
Moment som innebär examination är obligatoriska.

Examination

Kandidatuppsatsen examineras genom framläggande och försvar av egen uppsats samt opposition på annan studerandes uppsats i särskilt uppsatsseminarium. Aktiv närvaro vid de avslutande seminarierna. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 13 hp U, G, VG
RECE Recensioner 0 hp U, G
OPPO Opposition 2 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.