Politisk teori 2, 7.5 hp

Political Theory 2, 7.5 credits

733G36

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Nordensvärd

Kursansvarig

Johan Nordensvärd

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202104-202108 Svenska Linköping
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 4 (VT 2021) 202104-202108 Svenska Linköping O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

  • Statsvetenskap, 30 hp, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till politiska frågor och fenomen,
  • redogöra för samtida politisk teori, särskilt demokratiteori, samt demonstrera förmåga att kontrastera och kritiskt värdera olika teorier.

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av tidigare förvärvade kunskaper om politisk teori, genom fokusering på samtida politisk teori, studier av politiska ideologier samt demokratiteori. Denna tematik används även för vidare reflektion över den statsvetenskapliga kunskapens och kunskapsproduktionens förutsättningar.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarierna utgör en central del av de studerandes lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Den studerande förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper.

Moment som innebär examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen samt aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPG Seminarier 1 hp U, G, VG
TEN1 Examination 6.5 hp U, G, VG

Böcker

Beckman, Ludvig, (2009) Texter i samtida politisk teori : demokrati, frihet, sexualitet, makt, rättvisa, global rättvisa, mångkulturalism, postkolonialism 2., [utök.] uppl. Malmö : Liber, 2009

ISBN: 9789147088607

Evangelia Sembou, (2013) Political Theory : The State of the Discipline Cambridge Scholars Publisher

ISBN: 9781443848497, 9781443852180

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=1477503

Hammond, Scott John, (2008) Political Theory : An Encyclopedia of Contemporary and Classic Terms ABC-CLIO, LLC

ISBN: 9780313339202, 9783133392020

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=495052

Larsson, Reidar, (2014) Politiska ideologier i vår tid. 8., [utök. och rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144096377

Artiklar

Artiklar tillkommer inför seminarierna som belyser respektive tematik.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.