Europe in the World, 7.5 hp

Europe in the World, 7.5 credits

733G43

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Per Jansson

Kursansvarig

Per Jansson

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Albin Algotson, Director of studies

Helena Bergenstråle, Administrator

Viktoria Boiardt, Study Advisor

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2024 202419-202423 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2024 202419-202423 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • 60 hp godkända inom relevanta ämnen, t ex statsvetenskap, ekonomi, juridik, historia varav minst 30 hp inom statsvetenskap
  • Engelska 6
    Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva och jämföra Europas utveckling till och framtid som en global aktör ur ett historiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv;
  • analysera centrala frågeställningar avseende Europas roll i världen samt presentera och diskutera perspektiv, begrepp och teorier.

Kursinnehåll

Kursen handlar om relationen mellan Europa (EU) och resten av världen. Kursen ger en översikt och förståelse för Europas roll i världen, i nutid och tidigare. De europeiska länderna har påverkat andra länder och folk genom politiska och ekonomiska relationer samt genom organiseringen av det diplomatiska systemet. Kursen behandlar begrepp som nationalism, kolonialism och imperialism samt organiseringen av internationella politiska, diplomatiska och ekonomiska relationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras med skriftlig individuell tentamen, samt aktivt deltagande i seminarierna. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminars 1.5 hp EC
EXAM Written Examination 6 hp EC

Böcker

Articles only

Artiklar

Articles will be added and made available through Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.