European Politics, 7.5 hp

European Politics, 7.5 credits

733G46

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mikael Rundqvist

Kursansvarig

Mikael Rundqvist

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202239-202243 Engelska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2022) 202239-202243 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2022) 202239-202243 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

  • Statsvetenskap, 30 hp, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • demonstrera fördjupade kunskaper om teoretiska analysperspektiv, normativa förhållningssätt samt empiriska förhållanden inom europeisk politik och förvaltning.

Kursinnehåll

Kursen behandlar några aktuella och principiellt intressanta områden inom europeisk politik och förvaltning med utgångspunkt från central och aktuell vetenskaplig litteratur inom ämnet. Särskild vikt läggs vid studenternas förmågor och färdigheter att självständigt applicera och kritiskt förhålla sig till analyser av svensk politik och förvaltning.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarierna utgör en central del av de studerandes lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Den studerande förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper.

Moment som innebär examination är obligatoriska. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

 Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminarium 0.5 hp U, G
INUP Individuell uppgift 3 hp U, G, VG
GRUP Gruppuppgift 4 hp U, G, VG

Böcker

Schmidt, Vivien A., (2006) Democracy in Europe : the EU and national polities. Oxford : Oxford Univ. Press, 2006

ISBN: 0199266980, 9780199266982, 0199266972, 9780199266975

Övrigt

Handouts may be added

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.