Jämförande politik och förvaltning, 7.5 hp

Comparative Politics and Administration, 7.5 credits

733G49

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Richard Öhrvall

Kursansvarig

Richard Öhrvall

Studierektor eller motsvarande

Carl-Johan Sommar

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202139-202143 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2021) 202139-202143 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

  • Statsvetenskap, 30 hp, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera teoretiska analysperspektiv, normativa förhållningssätt samt empiriska förhållanden inom jämförande politik och förvaltning
  • applicera teoretiska perspektiv på empiriska förhållanden
  • självständigt analysera en vetenskaplig frågeställning inom området jämförande politik och förvaltning

Kursinnehåll

Kursen behandlar ett aktuellt urval av teoretiska analysperspektiv, empriska förhållanden och normativa förhållningssätt inom området jämförande politik och förvaltning.

Kursen behandlar politiska förhållanden i olika länder. Centrala teman är hur länders styrelseskick vuxit fram, hur de fungerar i praktiken och vilka konsekvenser de har för samhället i stort. En viktig del är att göra jämförelser mellan länder och att använda generella begrepp och teorier. Inom området används särskilt jämförande metoder för att dra slutsatser om orsakssamband.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftlig individuellt arbete samt genom aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 4 hp U, G, VG
MUPS Miniuppsats 2 hp U, G
SEMI Seminarier 1.5 hp U, G

Böcker

Hague, Rod, Harrop, Martin, McCormick, John, (2019) Comparative government and politics : an introduction. 11th edition London : Red Globe Press, 2019

ISBN: 9781352005059, 1352005050, 9781352005042

Mudde, Cas, Rovira Kaltwasser, Cristóbal, (2017) Populism : a very short introduction. Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, [2017]

ISBN: 9780190234874, 0190234873, 9780190234881, 9780190234898, 9780190234904

Artiklar

Kompletterande artiklar tillkommer enligt specifikation i studiehandledningen. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.