Väljare, partier och valsystem, 7.5 hp

Voters, Parties, and Electoral Systems, 7.5 credits

733G50

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Wänström

Kursansvarig

Johan Wänström

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Kontaktinformation

Albin Algotson

Johan Wänström

Kajza Wiborn

Viktoria Boiardt

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 4 (VT 2024) 202414-202418 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

  • Statsvetenskap, 30 hp, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

  • redogöra för centrala teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt i studier av politiskt deltagande, politiska partier, valkampanjer och koalitionsbildningsprocesser
  • självständigt identifiera vetenskapliga frågeställningar och samhällsrelevanta problem i relation till väljare, partier och valsystem
  • kritiskt diskutera målkonflikter kopplade till det politiska deltagandets, partiernas, valkampanjernas och koalitionsbildningsprocessernas roll i ett demokratiskt system
  • formulera och värdera normativt underbyggda slutsatser om det politiska deltagandets, partiernas, valkampanjernas och koalitionsbildningsprocessernas roll i det demokratiska systemet

Kursinnehåll

I kursen behandlas den roll politiskt deltagande, politiska partier, valkampanjer och koalitionsbildningar har på det demokratiska politiska systemet på såväl nationell som kommunal nivå. Fokus ligger således på det som betraktas som inflödesidan i det demokratiska politiska systemet. Detta innefattar olika teoretiska och empiriska bidrag i forskningen om valdeltagande, deltagande i protestaktioner och användning av sociala medier för politiska syften. Därutöver behandlas teorier och empiriska bidrag om politiska partier, deras organisationer, interna demokrati, kulturer, finansiering, medlemmar och företrädare. Avslutningsvis behandlar kursen även forskning om valsystem, valkampanjer och koalitionsbildningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen består av

  • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV
  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
  • individuell muntlig presentation på seminarium, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på såväl den individuella skriftliga examinationen som den individuella skriftliga uppgiften. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPP1 Litteraturtenta 3.5 hp U, G, VG
UPP2 Analysarbete 3.5 hp U, G, VG
SEM1 Seminarium 0.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.