Makt, ordning och konflikt i internationell politik , 7.5 hp

Power, Order, and Conflict in International Politics , 7.5 credits

733G53

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Kontaktinformation

Albin Algotson, studierektor

Kajza Wiborn, administratör

Viktoria Boiardt, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202444-202448 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202444-202448 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2024) 202444-202448 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

  • Statsvetenskap, 30 hp, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

  • förklara och kritiskt diskutera olika begrepp, teorier och metodologiska angreppssätt i studiet av internationell makt, ordning och konflikt
  • självständigt analysera historiska och samtida internationella konflikter
  • självständigt och kritiskt reflektera över kunskapsfältets centrala begrepp och teorier i termer av förtjänster och begränsningar

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika principer för internationell ordning: från föreställningar om maktbalans till teorier om internationell normbildning och institutioner. I kursen behandlas hur och varför internationella konflikter utvecklas och löses beroende på den rådande internationella ordningen. Hur denna ordning teoretiskt kan placeras på en skala mellan ett utpräglat anarkiskt system och ett utvecklat internationellt samhälle tas upp. Former och uttryck för internationell makt diskuteras i ett historiskt perspektiv. Specifika exempel på internationella konflikter analyseras för att ge fördjupade insikter om den internationella maktens och ordningens problem. I kursen behandlas såväl strukturella som aktörsorienterade perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i seminarier och projektarbeten, betygsskala: UG 
  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Förberedelse och deltagande i seminarier 3 hp U, G
EXA1 Skriftlig examination 4.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.