Välfärdssystem i Europa: idéer, policies och effekter, 7.5 hp

Welfare Systems in Europe: Ideas, policies, and outcomes , 7.5 credits

733G55

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202434-202438 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2024) 202434-202438 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

  • Statsvetenskap, 30 hp, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

  • beskriva och förklara grundläggande begrepp om välfärdsstaten, välfärdsmodellernas olika egenskaper och hur välfärdssystemen fungerar i praktiken
  • analysera politiska, ekonomiska och kulturella faktorer som formar välfärdssystemen
  • kritiskt utvärdera styrkor och svagheter i olika välfärdssystem i ett jämförande perspektiv
  • i ett jämförande perspektiv bedöma sambandet mellan socialpolitiken och olika välfärdssystem

Kursinnehåll

I kursen ges en introduktion till socialpolitisk analys, och olika typer av välfärdssystem i Europa i förhållande till övriga världen, både i teori och praktik. Skillnader och likheter mellan välfärdsstatsmodeller, med särskilt fokus på styrningsstrukturer och de politiska, ekonomiska och kulturella faktorer som formar dessa system, såväl som deras inverkan på socialpolitikens resultat behandlas. Utmaningar och möjligheter som globalisering och tekniska framsteg, betydelsen av internationella hållbarhetsmål, samt det civila samhällets roll för att forma olika välfärdssystem diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Utöver detta ska den studerande själv utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i seminarier och projektarbeten, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

För godkänt betyg krävs godkänt på samtliga examinerande moment. För väl godkänd krävs väl godkänt betyg på den individuella skriftliga uppgiften. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Förberedelse och deltagande i seminarier 3 hp U, G
EXA1 Skriftlig examination 4.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.