Statsbildning och demokratisering i Afrika och Mellanöstern, 7.5 hp

State Building and Democratization in Africa and the Middle East, 7.5 credits

733G57

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2024) 202439-202443 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2024) 202439-202443 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

  • Statsvetenskap, 30 hp, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

  • redogöra för innebörden av och drivkrafter bakom statsbildningsprocesser och demokratiseringsrörelser
  • redogöra för hur politiska, ekonomiska, kulturella och religiösa omständigheter inverkar på statsbildning och demokratisering i Afrika och Mellanöstern
  • analysera vilka politiska konsekvenser statsbildningsprocesser och demokratiseringsrörelser har för internationell politik

Kursinnehåll

I kursen behandlas, med utgångpunkt i komparativ politik och utifrån ett antal specifika empiriska fall och teoretiska perspektiv, förståelsen för statsbildning, institutionaliseringsprocesser och demokratiseringsrörelser i Mellanöstern och Afrika. I enlighet därmed aktualiseras ett antal politiska företeelser som uppstått i relation till statsbildningsprocesser i form av identitetspolitik, policyprocesser, nya förvaltningsmodeller, klanpolitik, migration och inte minst nationalism och islamism. Signifikanta ideologier som har markerat historiska händelseutvecklingar i dessa politiska/geografiska områden tas upp.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete i grupp, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga uppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Förberedelse och deltagande i seminarier 3 hp U, G
EXA1 Skriftlig examination 4.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.