Statsvetenskap 3, fördjupningskurs, 30 hp

Political Science 3, in-depth course, 30 credits

733G47

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Khalid Khayati, Bo Persson, Albin Algotson, Mikael Blomdahl, Mikael Rundqvist, Lars Niklasson, Richard Öhrvall

Kursansvarig

Khalid Khayati, Mikael Rundqvist, Richard Öhrvall, Bo Persson

Studierektor eller motsvarande

Carl-Johan Sommar

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 202204-202223 Svenska Linköping

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Förkunskapskrav

 • Godkänd Statsvetenskap, grundkurs, 30 hp
  samt
 • Statsvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp, med minst 22,5 hp godkända
  eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • uppvisa ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till politiska frågor och fenomen,
 • tillämpa såväl kvalitativa som kvantitativa statsvetenskapliga metoder,
 • argumentera för val av metoder i relation till olika typer av forskningsuppgifter och material,
 • reflektera över och värdera vetenskapliga texter baserade på både kvalitativ och kvantitativ metodtillämpning,
 • demonstrera fördjupade kunskaper kring något av de forskningsanknutna specialområden som behandlas i de valbara delkurserna,
 • självständigt planera, genomföra och presentera en statsvetenskaplig undersökning med anknytning till relevant teoribildning.

Kursinnehåll

STATSVETENSKAPLIG METOD, 7,5 högskolepoäng
Delkursen innebär både en breddning och fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper. Särskild betoning ligger vid att introducera och praktiskt tillämpa kvantitativa metoder i studiet av politik, men delkursen behandlar även olika kvalitativa metoder, såsom text- och diskursanalys samt intervjumetod. Konkretiserande exempel samt praktiska övningar spelar en väsentlig roll.

VALBAR FÖRDJUPNINGSKURS, 7,5 högskolepoäng
Delkursen innebär studium av litteratur inom något aktuellt statsvetenskapligt forskningsområde. Utbudet av fördjupningskurser avspeglar befintliga kompetenser och forskningsintressen i lärarkollegiet, och förändras kontinuerligt. Lista över aktuella alternativ tillhandahålls av institutionen. 

SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE, 15 högskolepoäng
Delkursen innebär planering, genomförande och försvar av ett vetenskapligt arbete, samt opposition på annan studerandes arbete. Det självständiga arbetet kan författas enskilt eller av två studerande tillsammans. Arbetet redovisas som en uppsats.

Undervisnings- och arbetsformer

På alla delkurser utom Självständigt arbete ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarierna, utgör en central del av de studerandes lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Den studerande förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. På delkursen Självständigt arbete förmedlas undervisning främst genom handledning, individuellt och i grupp, samt genom seminarier, särskilt det avslutande examinationsseminariet. Liksom inför seminarier, förväntas den studerande komma väl förberedd till handledningar och då även (vid grupphandledning) vara beredd att i dialog lämna konstruktiv kritik på andra studerandes arbete.  

Examination

Statsvetenskaplig metod examineras löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Valbar fördjupningskurs examineras vanligen genom skriftlig individuell hemtentamen samt aktivt deltagande i seminarier, men beroende på antal studenter eller av hänsyn till kursmateriens karaktär kan individuell muntlig tentamen förekomma. Självständigt arbete examineras genom framläggande och försvar av egen uppsats samt opposition på annan studerandes uppsats i särskilt uppsatsseminarium. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Självständigt arbete, uppsats 13 hp U, G, VG
SMET Statsvetenskapliga metoder 7.5 hp U, G, VG
RECE Recensioner 0 hp U, G
OPPO Självständigt arbete, opposition 2 hp U, G, VG
NÄRV Närvaro på seminarier 0 hp U, G
ALTK Alternativkurs 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.