The Swedish Model, 15 hp

The Swedish Model, 15 credits

733G48

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Khalid Khayati

Kursansvarig

Khalid Khayati

Studierektor eller motsvarande

Carl-Johan Sommar

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2022 202204-202223 Engelska Linköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2022 202204-202223 Engelska Linköping

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • 60 hp godkända universitetsstudier
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • redogöra för framväxten av och huvuddragen i Sveriges styrelseskick och välfärdssystem,
 • beskriva den svenska industrialismens historia och dess sociala och politiska konsekvenser,
 • beskriva den historiska bakgrunden till sociala rörelser i Sverige, 
 • redogöra för och analysera den svenska utrikespolitiken och Sveriges position inom det internationella samfundet,
 • redogöra för och analysera Sveriges migrationspolitik och den svenska integrationsmodellen,
 • beskriva och analysera den svenska identiteten i relation till nuvarande etnisk mångfald och etniska relationer i det svenska samhället, 
 • använda olika teoretiska perspektiv och metodredskap för att beskriva, analysera och jämföra ovannämnda politiska, ekonomiska, institutionella och sociala fenomen i både deras historiska och samtida kontexter. 

Kursinnehåll

Kursen består av två delar:

Den svenska modellens rötter, 7,5 hp
Denna delkurs behandlar politiska, ideologiska, och institutionella aspekter av Sverige i en historisk kontext i syfte att förstå dagens Sverige. Aspekter som det svenska politiska systemets rötter, framväxten av den svenska välfärdsstaten och den svenska industrin och relaterade ekonomiska modeller behandlas. Den historiska bakgrunden till den svenska utrikespolitiken och den svenska migrationspolitiken behandlas också i denna del.

Den svenska modellens samtida aspekter, 7,5 hp
Denna delkurs behandlar aspekter av svensk politik och framför allt den svenska välfärdsstaten. Hur olika sektorer av den offentliga sektorn organiseras och styrs. Utöver detta kommer Sveriges position i, och förhållande till, det internationella samfundet och EU, den svenska utrikespolitiken, den svenska integrationsmodellen samt den svenska identiteten i förhållande till etnisk mångfald och samtida etniska relationer diskuteras och analyseras med hjälp av olika teoretiska perspektiv och komparativa metodverktyg.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska. 

Examination

Kursen examineras genom skriftliga examinationsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information finns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PAPE Kursuppsats 10 hp EC
SEM5 Seminarium 1 1 hp EC
SEM6 Seminarium 2 1 hp EC
SEM7 Seminarium 3 1 hp EC
SEM8 Seminarium 4 1 hp EC
SEM9 Seminarium 5 1 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.