Utbildning och lärande i arbetslivet: Arbetslivets pedagogik I (nätkurs), 15 hp

Work-Based Education and Training: Education and Learning in Working Life, 15 credits

734G10

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Studierektor eller motsvarande

Bodil Ekholm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, ) VT 2008 200804-200823 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Minst 20 p (30 hp) godkända inom beteendevetenskapligt område, socialt arbete eller företagsekonomi alternativt minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet inom personalarbete, arbete med arbetsledande funktion eller fackligt arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- utifrån aktuell forskning diskutera och problematisera frågor om arbetslivets omvandling och dess betydelse för kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.
- beskriva och analysera frågor rörande utbildning och lärande i arbetslivet.
- planera, organisera och utvärdera utbildning och andra former av kompetensutveckling.
- genomföra och presentera enklare empiriska undersökningar rörande utbildning och lärande i arbetslivet.
- navigera i en informationsteknisk plattform, delta och samarbeta med andra online.

Kursinnehåll

Inom kursen behandlas dels lärande på individ- och organisationsnivå, dess förutsättningar, processer och resultat samt dels de klassiska pedagogiska frågorna "vem ska få vad, hur och varför". Särskild uppmärksamhet ägnas åt samspelet mellan individers lärande och det lärande som sker inom en hel organisation. Olika teoretiska perspektiv på lärandet samt olika former av organisationsteori behandlas.

Vidare behandlas olika former av utbildning och träning inom företag och andra organisationer. Aktuella begrepp och utvecklingstendenser som t ex "kompetensutveckling" och "human resource management" uppmärksammas och görs till föremål för kritisk analys. Stort utrymme ges för teori och forskning om olika metoder och verktyg för planering, design och utvärdering av utbildning.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är en distanskurs via Internet. Alla kontakter med kursdeltagare sinsemellan och mellan kursdeltagare och lärare sker via ett nätbaserat kursadministrativt program. Frågor diskuteras med andra kursdeltagare och med lärare via nätet. Ett särskilt diskussionsforum med för kursen relevanta frågeställningar arrangeras.

Förutom den tid som används för att delta och samarbeta med andra online förväntas de studerande arbeta med självstudier enskilt eller i grupp.

Examination

Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen sker såväl löpande under kursen som i slutet av kursen. En mer detaljerad information ges vid kursstart.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.