Avancerad utvecklingspsykologi, 7.5 hp

Advanced Developmental Psychology, 7.5 credits

735A13

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anett Sundqvist

Studierektor eller motsvarande

Kenny Skagerlund

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Carl Löfstrand, Administratör

Kenny Skagerlund, Studierektor

Kostas Mitropoulos, international coordinator

Pernilla Ahrén, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202239-202243 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2022 202239-202243 Engelska Linköping

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen om 180hp inklusive 90hp inom psykologi inklusive självständigt arbete om 15hp på fördjupningsnivå
  • Engelska 6
    (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

  • muntligt och skriftligt redogöra för, analysera och kritiskt granska aktuell forskning och forskningsdiskussioner inom modern utvecklingspsykologi
  • kritiskt och systematiskt integrera kunskap om modern utvecklingspsykologi för att kunna analysera, hantera och värdera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • formulera frågeställningar relevanta inom området utvecklingspsykologi
  • i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla aktuell forskning, trender och diskussioner inom modern utvecklingspsykologi. Kursinnehållet kommer att relateras till och exemplifieras med kurslärarnas egen forskning inom utvecklingspsykologi och dess tillämpningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och kursuppgifter. Utöver detta förväntas de studerande att ägna sig åt självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Examinationen består av individuell skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier och obligatoriska kursuppgifter.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ADEP Avancerad utvecklingspsykologi 6 hp U, G, VG
OBLI Obligatoriska moment 1.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.