Forskningsmetodik 3 - Klinisk forskning, 10 hp

Research Methodology 3 - Clinical research, 10 credits

735A15

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Peter Molander

Kursansvarig

Peter Molander

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 9 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
180 hp godkända från Psykologprogrammet varav 120 hp från år 1-2, 60 hp från år 3, 15 hp från termin 7 samt 15 hp från termin 8

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • muntligt och skriftligt redogöra för och tillämpa kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder som används inom aktuell empirisk psykologisk forskning
 • tolka och utvärdera forskningsresultat
 • tillämpa de forskningsetiska regler som gäller för psykologisk forskning
 • använda relevant datainsamlingsmetod i relation till en forskningsfråga, samt kunna problematisera och resonera kring dess för- och nackdelar
 • tillämpa statistikprogram och transkribera kvalitativa data
 • bearbeta och tolka data med hjälp av statistiska analysmetoder
 • bearbeta och tolka data med hjälp av kvalitativ metod

Kursinnehåll

I kursen behandlas och fördjupas kunskaper i metod inom psykologiområdet. Stor vikt läggs vid aktuell empirisk forskning samt vid praktiskt hanterande av insamlade data av kvantitativ och kvalitativ karaktär. Praktiska färdigheter i att transkribera kvalitativa data och genomföra statistiska beräkningar med statistikprogram ingår. Utöver de praktiska övningarna ingår tolkning av publicerad forskning. Kursen är uppsatsförberedande och syftar till att ge metodologiska verktyg inför examensarbetet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier och datorillustrationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i grupparbeten med tillhörande skriftlig redovisning, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på individuell skriftlig tentamen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ASEM Artikelseminarium 1 hp U, G
UPPS Uppsatsgranskning 1 hp U, G
GRUP Gruppövning 1 hp U, G
EXA1 Examination 7 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.