Kognitionspsykologi 5 - Klinisk neuropsykologi, 7.5 hp

Cognitive Psychology 5 - Clinical neuropsychology, 7.5 credits

735A22

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Adam Helles

Kursansvarig

Josefine Andin, Adam Helles

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 8 (VT 2025) 202510-202516 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik B, Samhällskunskap A
eller
Matematik 2a (2b/2c), Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
(Områdesbehörighet A5/5)
samt
165 hp godkända från Psykologprogrammet varav 120 hp från år 1-2 och 15 hp från termin 5, 15 hp från termin 6 samt 15 hp från termin 7

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • analysera metodologiska frågeställningar, empiriska fynd och teorier inom neurovetenskap med ett kritiskt förhållningssätt
 • beskriva och förklara neurologiska, neuro/psykiatriska och geriatriska sjukdomstillstånd, skador och funktionsnedsättningar samt relatera till neurokognitiva funktioner
 • analysera och föreslå relevant neuropsykologisk utredning, behandling samt intervention avseende neurologiska, neuro/psykiatriska och geriatriska sjukdomstillstånd och neuropsykologiska funktionsnedsättningar
 • tillämpa neuropsykologisk kunskap i mötet med klienter och patienter
 • genomföra neuropsykologisk testning, tolka testresultat samt återge utredningsresultat
 • diskutera neuropsykologens roll i multidisciplinära team

Kursinnehåll

I kursen behandlas neuropsykologi utifrån ett utrednings- och behandlingsperspektiv innefattande olika former av neurologiska sjukdomar eller skador samt hur dessa kan utredas och behandlas

En fördjupad bild av neuropsykologens yrkesroll ges, inklusive praktisk övning i neuropsykologisk testning med aktuella neuropsykologiska tester. Neuropsykologisk tolkning samt återgivning av testresultat till klienter och patienter ingår i kursen. 

I kursen behandlas neurologiska, neuro/psykiatriska och geriatriska sjukdomstillstånd, skador och funktionsnedsättningar. Vidare behandlas hur specifika neuropsykologiska nedsättningar är kopplade till dessa tillstånd och vilka konsekvenser olika avvikelser kan ge. 

Etiskt förhållningssätt och hållbar utveckling appliceras under alla delar i kursen. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av basgruppsarbete, föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer. Utöver detta förväntas den studerande ägna sig åt självstudier. För praktisk träning i psykologspecifika färdigheter är Testoteket en resurs.

Examination

Kursen examineras genom:

 • Aktivt deltagande i basgrupp, betygsskala: UG
 • Aktivt deltagande i workshop, betygsskala: UG
 • Skriftlig tentamen individuellt och i grupp, betygsskala: UV
 • Individuell inlämning, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs att alla moment är godkända. För Väl godkänt krävs dessutom att den skriftliga tentamen är väl godkänd.


Om studenten är ej aktivt deltagande vid fler än 1 basgruppstillfälle skall ytterligare komplettering göras vilket görs nästföljande termin/läsår.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BASG Basgrupp 1 hp U, G
WORK Workshop 0.5 hp U, G
INDI Individuell inlämning 0.5 hp U, G
TENT Tentamen 3 hp U, G, VG
PUTL Psykologiskt utlåtande 2.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.