Utvecklingspsykologi 5 - Utvecklingspsykopatologi, 7.5 hp

Developmental Psychology 5 – Developmental psychopathology, 7.5 credits

735A23

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Elisabeth Molander

Kursansvarig

Anett Sundqvist, Elisabeth Molander

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 6 (VT 2025) 202510-202516 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)
samt
105 hp godkända från Psykologprogrammet i Linköping varav 60 hp från år 1.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

- redogöra för, analysera och kritiskt reflektera kring centrala begrepp, teoretiska perspektiv och empiriska fynd rörande kognitiva, socio-emotionella och neuropsykiatriska avvikelser i relation till utvecklingspsykologiska processer

- redogöra för, analysera och kritiskt reflektera kring hur olika faktorer inverkar på kognitiva, socio-emotionella och neuropsykiatriska avvikelser i relation till utvecklingspsykologiska processer

- kritiskt reflektera kring och problematisera begreppen normalitet och avvikelse utifrån utvecklingspsykologiska processer och pedagogiska tillämpningar

Kursinnehåll

I kursen behandlas utvecklingspsykopatologi på en fördjupad nivå med utgångspunkt från normalitet och avvikelse. Kursen ger en fördjupning om hur t.ex. ålder, genus, etnicitet, socio-ekonomiska förhållanden, kultur och historisk tid inverkar på kognitiva, socio-emotionella, och neuropsykiatriska avvikelser i förhållande till utvecklingspsykologisk utveckling. Kursen berör även pedagogiska aspekter i förhållande till avvikelse och normalitet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete.  Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig individuell tentamen, inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier och basgruppsarbetet. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BASG Basgrupp 1 hp U, G
SEM1 Integrationsmoment och artikelseminarium 1.5 hp U, G
EXAM Examination 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.