Utvecklingspsykologi 6 - Klinisk tillämpning, 7.5 hp

Developmental Psychology 6 – Clinical applications, 7.5 credits

735A24

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anett Sundqvist

Kursansvarig

Anett Sundqvist, Elisabeth Molander

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 6 (VT 2025) 202517-202523 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)
samt
105 hp godkända från Psykologprogrammet i Linköping varav 60 hp från år 1.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

- redogöra för, analysera och kritiskt reflektera kring hur kunskap om utvecklingspsykopatologi tillämpas av en yrkesverksam psykolog

- redogöra för, analysera och kritiskt reflektera kring konsekvenser som atypisk utveckling och avvikelse får för vardagsliv och utbildning

- analysera och kritiskt reflektera kring hur olika faktorer inverkar på kognitiva, socio-emotionella och neuropsykiatriska avvikelser i relation till utvecklingspsykologiska processer utifrån psykologens yrkesroll

- kritiskt reflektera kring och problematisera kring begreppen normalitet, avvikelse och diagnosticering utifrån psykologens yrkesroll

Kursinnehåll

I kursen tillämpas på en fördjupad nivå utvecklingspsykopatologi med utgångspunkt från normalitet och avvikelse i förhållande till psykologens yrkesroll. I kursen behandlas problematisering av begreppen normalitet och avvikelse samt analys av konsekvenser vid diagnosticering. Hur faktorer som ålder, genus, etnicitet, socio-ekonomiska förhållanden och kultur inverkar på avvikelser i relation till utvecklingspsykologiska processer berörs.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom en muntlig grupptentamen, individuell skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier och basgruppsarbetet. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BASG Basgrupp 1 hp U, G
FALL Fallexamination 5.5 hp U, G, VG
TEST Småbarnstestning 0.5 hp U, G
SEM1 Seminarium 0.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.