Psykologiska behandlingsmodeller och principer - handlett kliniskt arbete 1, 7.5 hp

Psychological Treatment Models and Principles - Supervised clinical practice 1, 7.5 credits

735A25

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Erika Viklund

Kursansvarig

Anna Karin Adler, Erika Viklund

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 6 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)
samt
105 hp godkända från Psykologprogrammet i Linköping varav 60 hp från år 1.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • tillämpa teoriövergripande generella behandlarfärdigheter i klientarbetet, såsom att hålla struktur, praktisera ett empatiskt förhållningssätt, ta klientperspektiv, uppvisa goda samtalsfärdigheter
  • under handledning genomföra teorispecifik kartläggning av klientens problem inom vald behandlingsteoretisk referensram 
  • utforma och förklara behandlingsupplägg utifrån vald behandlingsteoretisk referensram 
  • redogöra för teorispecifika interventioner
  • redogöra för lagar, regler och riktlinjer av relevans för psykologers kliniska arbete
  • inom ramen för det handledda klientarbetet uppvisa ett professionellt förhållningssätt avseende hantering av sekretess, etik och journalföring
  • reflektera kring och förhålla sig till hur det påverkar handledningen och klientarbetet att handledaren har det kliniska ansvaret för patientens behandling
  • muntligt och skriftligt redogöra för och kritiskt granska centrala begrepp, teoretiska perspektiv, behandlingsmetoder, behandlingsprinciper, empiriska fynd och nya rön inom de större psykologiska behandlingsinriktningarna med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet. 
  • identifiera informationsbehov, använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultatet rörande psykologiska behandlingsmodeller och principer

Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till psykologiska behandlingsmetoder och principer och har fokus på grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. 
Kursen består dels av en teoretisk del, dels av en praktisk, klinisk del, som utgörs av klientarbete under handledning. Den kliniska utbildningen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Handledning ges inriktningsspecifikt utifrån gällande kunskapsläge. Inom det handledda klientarbetet väljs en av två inriktningar, KBT och PDT. Samtliga undervisningsmoment, såväl inriktningsgemensamma som inriktningsspecifika, är öppna för alla studenter på kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops samt av handlett klientarbete som indelas i två huvudinriktningar, KBT och PDT, varav den studerande väljer en inriktning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Den teoretiska delen av kursen och det handledda klientarbetet examineras var för sig.

Examination av teoridelen sker individuellt med muntlig redovisning såväl som genom skriftlig portfolioexamination. 

Studerande, vars examination på teoridelen underkänts två gånger, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
 

Det handledda klientarbetet examineras kontinuerligt under kursen genom aktivt deltagande i klientarbete och handledning. Observera att en studerande kan underkännas i det handledda klientarbetet när som helst under pågående kurs med hänsyn tagen till Hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter gällande patientsäkerhet. 
Om en studerande inte blir godkänd vid första tillfället ges endast en ytterligare möjlighet att fullgöra detta moment. 

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
WORK Klinisk Workshop 1 hp U, G
EXAM Examination 4 hp U, G, VG
KLIN Handlett kliniskt arbete 2.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.