Psykologiska behandlingsmodeller och principer - Handlett kliniskt arbete 2, 7.5 hp

Psychological Treatment Models and Principles - Supervised clinical practice 2, 7.5 credits

735A26

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Erika Viklund

Kursansvarig

Anna Karin Adler, Erika Viklund

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 7 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
120 hp godkända från termin 1-4 på Psykologprogrammet
samt
minst 30 hp godkända från termin 5 och 6 på Psykologprogrammet, varav minst 15 hp från termin 6

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • etablera och vidmakthålla en god behandlingsrelation med patienter, samt vid behov kunna identifiera och reparera problem i behandlingsrelationen
 • planera och genomföra relevanta och patientanpassade behandlingsinterventioner utifrån vald inriktning i det handledda patientarbetet
 • utföra suicidbedömning och dokumentera kliniska fynd, bedömning och föreslagen åtgärd
 • uppvisa ett professionellt förhållningssätt avseende hantering av sekretess, etik och journalföring
 • använda  handledningen för att identifiera och arbeta med egna styrkor och svagheter i behandlingsarbetet
 • redogöra för, analysera och kritiskt granska centrala begrepp, teoretiska perspektiv, behandlingsmetoder, behandlingsprinciper, empiriska fynd och nya rön inom de större psykologiska behandlingsinriktningarna med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet
 • identifiera informationsbehov, använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultatet rörande psykologiska behandlingsmetoder och principer

Kursinnehåll

Kursen har fokus på att förankra och bredda grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt rörande psykologiska behandlingsmetoder och principer.

Kursen består dels av en teoretisk del om psykologiska behandlingsmetoder och principer, dels av en praktisk klinisk del, som utgörs av patientarbete under handledning. Den kliniska utbildningen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Handledning ges inriktningsspecifikt utifrån gällande kunskapsläge. Inom det handledda patientarbetet fortsätter studenterna inom tidigare vald inriktning, kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk terapi (PDT). Samtliga undervisningsmoment, såväl inriktningsgemensamma som inriktningsspecifika, är öppna för alla studenter på kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops samt av handlett kliniskt klientarbete. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.

Examination

Den teoretiska delen av kursen och det handledda patientarbetet examineras var för sig.
 

Teoridelen examineras genom

 • närvaro och aktivt deltagande vid föreläsning och workshop om suicid och suicidbedömning, Betygsskala: UG
 • individuell skriftlig och muntlig examination samt dokumenterad närvaro på kursens inriktningsspecifika moment, Betygsskala: UV

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Det handledda patientarbetet examineras genom

 • närvaro och aktivt deltagande i handledning och patientarbete. Betygsskala: UG

Om en studerande inte blir godkänd vid första tillfället ges endast en ytterligare möjlighet att fullgöra detta moment. Observera att en studerande kan underkännas när som helst under pågående kurs med hänsyn tagen till Hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter gällande patientsäkerhet.
 

För betyget Godkänd krävs betyget Godkänd på samtliga examinerande moment i kursen. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom minst 70% dokumenterad närvaro på de inriktningsspecifika undervisningsmoment som ingår i kursen.
 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
WORK Klinisk Workshop 1 hp U, G
EXAM Examination 4 hp U, G, VG
KLIN Handlett kliniskt arbete 2.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.