Psykologiska behandlingsmodeller och principer - handlett kliniskt arbete 3, 7.5 hp

Psychological Treatment Models and Principles - Supervised clinical practice 3, 7.5 credits

735A27

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anna-Karin Åkerman

Kursansvarig

Maria Jannert, Anna-Karin Åkerman

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 8 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik B, Samhällskunskap A
eller
Matematik 2a (2b/2c), Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
(Områdesbehörighet A5/5)
samt
165 hp godkända från Psykologprogrammet varav 120 hp från år 1-2 och 15 hp från termin 5, 15 hp från termin 6 samt 15 hp från termin 7

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • identifiera och redogöra för informationsbehov, använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultatet rörande psykologiska behandlingsmetoder och principer
 • analysera och kritiskt granska centrala begrepp, teoretiska perspektiv, behandlingsmetoder, behandlingsprinciper, empiriska fynd och nya rön inom de större psykologiska behandlingsinriktningarna
 • presentera och diskutera fakta, företeelser och frågeställningar inom området psykologiska behandlingsmodeller på ett sätt som är anpassat till mottagarnas behov och kunskapsnivå
 • redogöra för olika behandlingsformat vad gäller psykologisk behandling
 • redogöra för förutsättningar, metoder och principer för psykologiskt behandlingsarbete med barn och ungdomar
 • muntligt och skriftligt analysera teori och praktik i handledningssituationer och i fallsammanfattningar
 • uppvisa ett professionellt förhållningssätt avseende hantering av sekretess, etik och journalföring 
 • utföra psykologisk behandling på ett fördjupat sätt
 • bedriva psykoterapi under handledning

Kursinnehåll

I kursen behandlas psykologiska behandlingsmetoder och principer.

Kursen består dels av en teoretisk del om psykologiska behandlingsmetoder och principer, dels av en praktisk klinisk del, som utgörs av patientarbete under handledning. Den kliniska utbildningen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Handledning ges inriktningsspecifikt utifrån gällande kunskapsläge. Inom det handledda patientarbetet fortsätter studenterna inom tidigare vald inriktning, kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk terapi (PDT). Samtliga delar, såväl inriktningsgemensamma som inriktningsspecifika, är öppna för alla studenter på kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops samt av patientarbete under handledning. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.

Examination

Den teoretiska delen av kursen och det handledda patientarbetet examineras var för sig.

Teoridelen examineras genom

 • individuell skriftlig och muntlig examination, betygsskala: UV

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Det handledda patientarbetet examineras genom

 • närvaro och aktivt deltagande i handledning och patientarbete, betygsskala: UG

Om en studerande inte blir godkänd vid första tillfället ges endast en ytterligare möjlighet att fullgöra detta moment. Observera att en studerande kan underkännas när som helst under pågående kurs med hänsyn tagen till Hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter gällande patientsäkerhet.

För betyget Godkänd på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga examinerande moment. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på den individuella skriftliga och muntliga examinationen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
WORK Klinisk workshop 1 hp U, G
EXAM Examination 4 hp U, G, VG
KLIN Handlett kliniskt arbete 2.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.