Klinisk psykologi 4 - Tillämpad hälsopsykologi, 7.5 hp

Clinical Psychology 4 - Applied health psychology, 7.5 credits

735A28

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ali Sarkohi

Kursansvarig

Ali Sarkohi

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 7 (HT 2024) 202434-202440 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
120 hp godkända från termin 1-4 på Psykologprogrammet
samt
30 hp godkända från termin 5 och 6 på Psykologprogrammet varav minst 15 hp från termin 6

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa en biopsykosocial modell för att beskriva och förklara hur psykologiska, biologiska och sociala faktorer och mekanismer påverkar och vidmakthåller somatisk hälsa och ohälsa 
  • redogöra för psykologens roll och verktyg vid utredning och behandling av somatisk ohälsa 
  • föreslå, förklara och värdera psykologiska interventioner och behandlingsmetoder vid somatiska hälsoproblem 
  • identifiera och reflektera kring etiska frågeställningar som kan aktualiseras vid hälsopsykologisk utrednings- och behandlingsarbete

Kursinnehåll

Kursen är en fördjupning inom det kliniska området och introducerar hälsopsykologiska modeller och tillämpningar samt ett biopsykosocialt synsätt på somatisk hälsa och ohälsa. Kursen ger förutsättningar för att självständigt och utifrån rådande kunskapsläge kunna föreslå, förklara och värdera psykologiska utrednings- och behandlingsinsatser vid somatiska tillstånd samt vid psykisk påverkan vid allvarlig somatisk sjukdom anpassat till olika målgrupper och vårdnivåer. Under kursen kommer stor vikt att läggas vid tillämpningsaspekter samt vid aktuell hälsopsykologisk forskning. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt basgruppsarbete. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • redovisning, betygsskala: UG
  • aktivt deltagande i basgruppsarbete, betygsskala: UG

Om studenten är ej aktivt deltagande vid fler än 1 basgrupp skall ytterligare komplettering göras vilket görs nästföljande termin/läsår. 
 

För godkänt behöver alla obligatoriska moment vara godkända samt godkänt på den individuella skriftliga uppgiften. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga uppgiften.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
  

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BAS1 basgrupp 1 hp U, G
IND1 individuell uppgift 4.5 hp U, G, VG
RED1 redovisning 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.