Arbets- och organisationspsykologi 2 - Fördjupad tillämpning, 7.5 hp

Organizational Psychology 2 - Advanced applications, 7.5 credits

735A30

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Danilo Garcia

Kursansvarig

Danilo Garcia

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 7 (HT 2024) 202441-202447 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
120 hp godkända från termin 1-4 på Psykologprogrammet
samt
30 hp godkända från termin 5 och 6 på Psykologprogrammet varav minst 15 hp från termin 6

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och använda validerade instrument relevanta för en arbets- och organisationspsykolog
  • planera design, samla in data och bearbeta denna för att besvara egenformulerad frågeställning relevant för en arbets- och organisationspsykolog
  • formulera förebyggande åtgärder samt ge förslag på implementeringsmöjligheter inom ett område relevant för en arbets- och organisationspsykolog
  • beskriva, analysera och diskutera organisationers förutsättningar och dess inverkan på organisationers praktik och anställda
  • tillämpa relevanta begrepp och teorier inom området arbets- och organisationspsykologi för att analysera, problematisera och diskutera empiriskt material
  • söka, kritiskt granska, diskutera och värdera vetenskaplig litteratur inom arbets- och organisationspsykologi

Kursinnehåll

I kursen fördjupas begrepp och teorier inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet, liksom hur organisatoriska förutsättningar, bland annat i termer av lagar, regler och föreskrifter, formar den organisatoriska praktiken. I kursen läggs också fokus på att formulera, insamla material, analysera och diskutera en frågeställning inom ett valt problemområde inom området arbets- och organisationspsykologi, samt formulera förbättringsåtgärder inom det undersökta området.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • gruppbaserade inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG


För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen och den gruppbaserade inlämningsuppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI seminarium 1.5 hp U, G
EXAM examination 6 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.