Testmetod, samtalsmetod, etik och profession, 7.5 hp

Professional Practices in Test Methodology, Discourse Practices, and Ethics, 7.5 credits

735A32

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Adam Helles

Kursansvarig

Adam Helles

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 5 (HT 2024) 202449-202503 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
60 hp godkända från termin 1 och 2 på Psykologprogrammet
samt 
15 hp godkända från respektive termin 3 och 4

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • reflektera kring behandlar- samt klientperspektiv i psykologiskt arbete
 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt genom att vara medveten om egna värderingar och visa acceptans för andras värderingar
 • tillämpa etiska principer samt aktuella lagar och förordningar aktuella för psykologers yrkesutövning i det svenska samhället
 • reflektera kring självkännedom; egna förmågor, begränsningar och utvecklingsbehov
 • tillämpa ett empatiskt förhållningssätt mot tredje part
 • reflektera kring hur egen stress och sårbarhet kan påverka psykologers yrkesutövning
 • reflektera kring intersektionella perspektiv relevanta för psykologiskt arbete
 • tillämpa specifika samtals- och testfärdigheter mot tredje part
 • självständigt tillämpa bjudning av olika typer av psykologiska tester enligt standardiserat förfarande
 • genomföra avancerade analyser av testresultat och tillämpa dessa som underlag för bedömning och åtgärd
 • muntligt delge ett psykologutredningsresultat till tredje part

Kursinnehåll

I kursen behandlas psykologspecifika färdigheter vad gäller samtal samt psykologisk bedömning och utredning. Teoretiska och empiriska grunder för samtals- och testfärdigheter för psykologiskt arbete behandlas. I kursen behandlas professionell självkännedom, empatisk förmåga och professionella förhållningssätt i psykologiskt arbete. I kursen behandlas också  etik, empati, intersektionalitet, lagar och förordningar samt stress och hållbarhet i förhållande till psykologyrket.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops samt praktisk färdighetsövning där rollspel ingår. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom

 • aktiv närvaro vid obligatoriska mentorsgrupper, seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • individuell muntlig flexibel färdighetsexamination, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst godkänt på samtliga moment. För Väl Godkänt krävs dessutom väl godkänt på den individuellt skriftliga examinationen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MENT mentorsgrupp 1 hp U, G
ETJU etik och juridik 0.5 hp U, G
SAMP samtalsmetod och professionell självkännedom 4 hp U, G, VG
TMET testmetod 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.