Verksamhetsförlagd utbildning 2 – praktik och profession, 20 hp

Placement and Profession, 20 credits

735A33

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ali Sarkohi

Kursansvarig

Ali Sarkohi

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 9 (HT 2024) 202435-202447 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
180 hp godkända från Psykologprogrammet varav 120 hp från år 1-2, 60 hp från år 3, 15 hp från termin 7 samt 15 hp från termin 8

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

 • redogöra för en arbetsplats verksamhet, organisation, arbetsmetoder och roll i samhället liksom för psykologens ställning och arbetsuppgifter
 • identifiera de professionella och organisatoriska sammanhang som är av generell betydelse för tillämpad psykologisk verksamhet
 • utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet planera, genomföra och utvärdera uppdrag avseende på en arbetsplats förekommande patienter/klienter med olika slag av problematik och med beaktande av ålder, kön, etnisk tillhörighet, samhällsklass
 • självständigt rapportera uppdrag såväl muntligt som skriftligt
 • bedriva arbete i team och samarbeta med såväl psykologer som företrädare för andra yrken
 • kritiskt reflektera över och analysera utvecklingen av den egna professionella yrkeskompetensen
 • inta en professionell och etisk hållning till patienter/klienter, uppdragsgivare, handledare och kollegor
 • redogöra för professionens juridiska regelverk samt kunna identifiera och analyser etiska dilemman inom ramen för professionen
 • tillgodogöra sig och på ett ändamålsenligt sätt dra nytta av handledning

Kursinnehåll

I kursen behandlas på avancerad nivå integrering och tillämpning av förvärvade psykologiska kunskaper på en praktikplats. I kursen ligger fokus på att ge studenterna möjlighet att skaffa sig praktisk erfarenhet av psykologisk yrkesverksamhet i samhället, samt att utveckla ett professionellt förhållningssätt. 
Huvuddelen av kursen genomförs vid en arbetsplats under handledning av en legitimerad psykolog. Då kursen i första hand skall ge generell erfarenhet av psykologarbete, ska innehållet utformas så brett som möjligt med hänsyn till arbetsplatsens förutsättningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, praktik, seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Den teoretiska delen av kursen och praktiken examineras var för sig.

Teoridelen examineras genom:

 • individuella skriftliga rapporter, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • deltagande i obligatoriska föreläsningar, betygsskala: UG

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. 

 

Praktikdelen examineras genom:

 • aktivt deltagande i praktik, betygsskala: UG
 • individuell muntlig redovisning av praktik, betygsskala: UG
 • handledarens skriftliga bedömning av studentens kunskaper och färdigheter: betygsskala: UG

Om en studerande inte blir godkänd vid första tillfället ges endast en ytterligare möjlighet att fullgöra detta moment. Observera att en studerande kan underkännas när som helst under pågående kurs med hänsyn tagen till Hälso- och sjukvårdslagens föreskrifter gällande patientsäkerhet.

 

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment samt att frånvaron från praktiken inte överstiger en veckas arbetstid.
 

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEOR Teori 2 hp U, G
SKRI Skriftliga uppgifter 2 hp U, G
SEMI Seminarium 1 hp U, G
PRAK Praktik 15 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.