Examensarbete i psykologi, 30 hp

Master Thesis in Psychology, 30 credits

735A34

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Gerhard Andersson

Kursansvarig

Gerhard Andersson

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 10 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)
samt
225 hp godkända från Psykologprogrammet varav 180 hp från år 1-3, 15 hp från termin 7, 15 hp från termin 8 samt 15 hp från termin 9

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • formulera ett, för psykologi, relevant forskningsproblem samt planera och genomföra en vetenskaplig undersökning
 • självständigt välja och använda vetenskapliga metoder för insamling och bearbetning av empiriskt material
 • självständigt söka tidigare forskning och teori samt diskutera och värdera detta material i relation till det egna forskningsproblemet
 • självständigt använda relevanta teorier och tidigare forskningsresultat för att analysera och diskutera ett eget empiriskt material
 • skriva ett vetenskapligt arbete som uppfyller vetenskapliga krav på språk och formalia
 • använda och reflektera kring för undersökningen relevanta forskningsetiska principer
 • i en vetenskaplig diskussion kritiskt granska samt försvara ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

I kursen behandlas och fördjupas ämnesteoretiska och metodologiska kunskaper.  I kursen ingår planering, genomförande och rapportering av en självständig vetenskaplig undersökning som försvaras och diskuteras vid ett seminarium. Även opponering på ett annat vetenskapligt arbete  samt aktivt delta vid framläggningar ingår.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av handledning och uppsatsseminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Uppsatsen får samskrivas i par.

Examination

Kursen examineras genom

 • skriftligt PM, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell opposition, betygsskala: UG
 • individuellt skriftligt examensarbete, betygsskala UV

För godkänd krävs Godkänt på alla ingående moment. För Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänt på det skriftliga examensarbetet.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examensarbete 30 hp U, G, VG

Det självständiga arbetet redovisas och försvaras vid ett seminarium där de krav som ställs på ett vetenskapligt arbete utgör en grund för diskussion. Opposition på ett annat självständigt arbete är obligatorisk. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.