Psykologens roll i samhället, 7.5 hp

The Role of the Psychologist in Society, 7.5 credits

735A35

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

John Boman

Kursansvarig

John Boman

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 7 (HT 2024) 202448-202503 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
120 hp godkända från termin 1-4 på Psykologprogrammet
samt
minst 30 hp godkända från termin 5 och 6 på Psykologprogrammet, varav minst 15 hp från termin 6

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva, analysera och kritiskt granska psykologiämnet och psykologprofessionens roll i samhället utifrån olika samhällsteoretiska perspektiv
  • analysera under- respektive överordning utifrån ett intersektionalitetsperspektiv
  • beskriva och analysera relevanta författningar, lagar och regelverk som kan ha betydelse för psykologprofessionen och dess utövning
  • beskriva och analysera våld i nära relationer utifrån olika teoretiska perspektiv

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika samhällsteoretiska perspektiv och hur dessa kan relateras och förstås till psykologprofessionen och dess dagliga arbete i mötet med klienter och patienter. Utifrån ett intersektionalitetsperspektiv ska mötet mellan den professionella och klienten/patienten beskrivas och analyseras utifrån såväl en samhälls-, grupp- som individnivå. Förordningar, lagstiftning och regelverk relevanta för psykologprofessionen ska, utifrån exempel, beskrivas och analyseras. Våld i nära relationer ska förstås och analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv med utgångspunkt i individ, grupp och samhälle. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, basgruppsarbete, tillämpningsövningar och seminarier. Utöver detta ska den studerade utöva självstudier enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
  • inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
  • aktivt deltagande i basgruppsarbete, betygsskala: UG

Om studenten är ej aktivt deltagande vid fler än 1 basgrupp skall ytterligare komplettering göras vilket görs nästföljande termin/läsår. 
 

För godkänt behöver alla obligatoriska moment vara godkända samt godkänt på den individuella skriftliga tentamen. För VG behöver alla obligatoriska moment vara godkända samt VG på tentamen.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM examination 5.5 hp U, G, VG
SEMI seminarium 1 hp U, G
BASG basgrupp 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.