Digital psykologi – forskning och klinisk tillämpning, 7.5 hp

Digital Psychology – Research and clinical applications, 7.5 credits

735A40

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kristofer Vernmark

Kursansvarig

Kristofer Vernmark

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 8 (VT 2025) 202517-202523 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

 • Godkänd på alla kurser från termin 1, Psykologprogrammet enl programplan 2021.
 • Godkänd på alla kurser från termin 2, Psykologprogrammet enl programplan 2021.
 • Arbets-och organisationspsykologi 1 - Grunder och teorier, grundkurs, 7,5 hp.
 • Kognitionspsykologi 2 Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, grundkurs, 7,5 hp.
 • Utvecklingspsykologi 2 Spädbarn och förskoleålder, grundkurs, 7,5 hp.
 • Grupp- och socialpsykologi Tillämpning, fortsättningskurs, 15 hp.
 • Klinisk psykologi 2 Psykopatologi och diagnostik, grundkurs, 7,5 hp.
 • Klinisk psykologi 3 Förenande och särskiljande behandlingsprinciper, grundkurs, 7,5 hp.
 • Godkänt delmoment Testmetodik 2 hp från kursen Utvecklingspsykologi 3 Skolår och tonår, grundkurs.
 • Godkänt delmoment Intervju 1 hp från kursen Utvecklingspsykologi 4 Vuxenliv och åldrande, fördjupningskurs.
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för evidensläget gällande användning och tillämpning av digitala interventioner vid behandling av psykisk ohälsa
 • beskriva och värdera likheter och skillnader mellan förekommande digitala interventioner för behandling av psykisk ohälsa i forskning och klinisk tillämpning
 • beskriva och värdera digitala metoder för bedömning och förebyggande arbete av psykisk ohälsa inom psykiatri och primärvård
 • beskriva och värdera möjligheterna att kombinera digitala och fysiska tillvägagångssätt inom bedömning och behandling av psykisk ohälsa
 • beskriva och värdera innehåll och utformning av digitala interventioner 
 • förklara och tillämpa praktiska färdigheter inom digital psykologi för behandling av psykisk ohälsa

Kursinnehåll

I kursen ges en historisk och nutida översikt gällande forskning på, och kliniska tillämpningar av, digitala förmedlingssätt för olika former av behandling, bedömning och testning av psykisk ohälsa. Under kursen ges deltagarna en genomgång av de digitala metoder som utvärderats i forskning och som också används i klinisk vardag inom hälso- och sjukvård samt näraliggande områden och även möjligheten till förebyggande arbete inom sub-kliniska grupper. 

I kursen beskrivs likheter och skillnader mellan de olika förmedlingssätten, aktuell tillgänglig evidens, specifika digitala färdigheter, patientfaktorernas betydelse, digitaliseringens möjligheter och utmaningar för den kliniska psykologin samt kunskap om utformning och implementering av digitala interventioner. Vidare innehåller kursen färdighetsövningar som är viktiga för följsamhet och utfall. I kursen ges förutsättningar för att självständigt förhålla sig till och särskilja olika digitala interventioner och dess tillämpningar i klinisk vardag. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops samt basgruppsarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i basgruppsarbete, betygsskala: UG
 • praktiskt färdighetsmoment, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande på workshop, betygsskala: UG
 • skriftlig individuell skrivuppgift, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på den skriftliga individuella hemtentamen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.