Interpersonell psykoterapi (IPT) i teori och praktik, 7.5 hp

Interpersonal Psychotherapy (IPT) in Theory and Practice, 7.5 credits

735A41

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Erika Viklund

Kursansvarig

Erika Viklund

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 8 (VT 2025) 202517-202523 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

 • Godkänd på alla kurser från termin 1, Psykologprogrammet enl programplan 2021.
 • Godkänd på alla kurser från termin 2, Psykologprogrammet enl programplan 2021.
 • Arbets-och organisationspsykologi 1 - Grunder och teorier, grundkurs, 7,5 hp.
 • Kognitionspsykologi 2 Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, grundkurs, 7,5 hp.
 • Utvecklingspsykologi 2 Spädbarn och förskoleålder, grundkurs, 7,5 hp,
 • Grupp- och socialpsykologi Tillämpning, fortsättningskurs, 15 hp.
 • Klinisk psykologi 2 Psykopatologi och diagnostik, grundkurs, 7,5 hp.
 • Klinisk psykologi 3 Förenande och särskiljande behandlingsprinciper, grundkurs, 7,5 hp.
 • Godkänt delmoment Testmetodik 2 hp från kursen Utvecklingspsykologi 3 Skolår och tonår, grundkurs.
 • Godkänt delmoment Intervju 1 hp från kursen Utvecklingspsykologi 4 Vuxenliv och åldrande, fördjupningskurs.
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: 

 • redogöra för den historiska och empiriska bakgrunden för Interpersonell psykoterapi (IPT)
 • redogöra för det aktuella kunskapsläget vad gäller IPT som behandlingsmetod
 • beskriva och förklara centrala begrepp och behandlingsprinciper i IPT
 • redogöra för instrument som vanligen används i IPT för bedömning och följsamhetsskattning
 • uppvisa IPT-relevanta kliniska färdigheter och förmågor 
 • kritiskt reflektera kring hur IPT kan tillämpas i olika format och på olika vårdnivåer samt anpassas för olika gruppers behov och förutsättningar
 • kritiskt reflektera kring hur IPT liknar och skiljer sig från andra empiriskt grundade behandlingsmetoder som används vid liknande problem och för liknande grupper

Kursinnehåll

I kursen ges en teoretisk och praktisk introduktion till IPT som behandlingsmetod vid psykisk ohälsa utifrån rådande kunskapsläge. I kursen ges en historisk och nutida översikt gällande IPTs uppkomst, teoretiska utgångspunkter och praktiska tillämpning. Kursen behandlar i huvudsak IPT vid depression hos vuxna. IPT i olika format, anpassningar för andra diagnoser än depression där IPT har forskningsstöd, samt anpassningar utifrån målgrupper i olika åldrar och på olika vårdnivåer behandlas också. Kursen innehåller rollspelsövningar och tillämpningsmoment som utvecklar praktiska färdigheter och förhållningssätt. Under kursen tränas kliniska färdigheter som att välja fokusområde, arbeta i de olika behandlingsfaserna och använda generella och specifika tekniker. IPT-relevanta instrument för bedömning och följsamhet introduceras. I kursen behandlas även hur IPT liknar och skiljer sig från andra empiriskt grundade behandlingsmetoder som används vid liknande problematik. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i workshops och praktiska färdighetsmoment, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl Godkänd på den individuella skriftliga examinationen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
WORK workshop 3 hp U, G
SEMI seminarium 2 hp U, G
EXAM individuell examination 2.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.