Psykologiskt hållbart och framgångsrikt yrkesliv inom högprestationsmiljöer, 7.5 hp

Psychological Sustainability for Professionals Working in High-performance Environments, 7.5 credits

735A42

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Carolina Lundqvist

Kursansvarig

Carolina Lundqvist

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 8 (VT 2025) 202517-202523 Linköping, Valla V

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik B, Samhällskunskap A
eller
Matematik 2a (2b/2c), Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
(Områdesbehörighet A5/5)
samt
Godkända kurser omfattande 60 hp i Psykologi, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • Analysera och kritiskt reflektera kring de psykologiska och sociala företeelser och processer som förekommer vid yrkesutövning inom högprestationsmiljöer
  • Identifiera individuella och sociala psykologiska risker och påfrestningar samt psykologiska och sociala faktorer som främjar hälsosam prestation och utveckling inom högprestationsyrken.
  • Kritiskt diskutera och reflektera kring hur psykologisk kunskap systematiskt kan integreras och appliceras på yrkesgrupper som verkar i högprestationsmiljöer.
  • Utforma och presentera professionsanpassade strategier för att på olika nivåer (t ex. individuell, social, organisatorisk nivå) främja både psykisk hälsa och prestation inom högprestationsmiljöer.
  • Kritiskt värdera och reflektera kring olika tillämpningsmodeller, traditioner och litteratur som inriktar sig mot psykologisk prestationsutveckling.

Kursinnehåll

I kursen behandlas psykologiska, sociala och organisatoriska aspekter av relevans för yrkesutövare inom högprestationsmiljöer som, exempelvis, elitidrott, scenkonst, akademi och andra liknande yrkesområden där prestation är en central del av yrket. I kursen kombineras vetenskaplig kunskap från prestationspsykologi och klinisk psykologi. Kursen inriktas främst mot psykosociala faktorer som skapar förutsättningar för utveckling, prestation och psykisk hälsa. Exempel på teman som berörs under kursen är psykologiska principer för yrkesgrupper inom högprestationsmiljöer, motivationsteorier och deras tillämpning, mental uthållighet och motståndskraft i pressade situationer och prestationskulturer, ledarskap, sociala faktorers påverkan på individuell prestation samt balansen mellan yrkesprestation, psykisk hälsa och privatliv för hållbart yrkesutövande över tid.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppuppgifter och olika övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • Aktivt deltagande i obligatoriska grupparbeten och redovisningar i grupp, betygsskala: UG
  • Individuell muntlig redovisning, betygsskala: UG
  • Individuell skriftlig examination, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl Godkänd på den individuella skriftliga examinationen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.