Psykologi 3, fördjupningskurs, 30 hp

Psychology 3, advanced course, 30 credits

735G05

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ulf Träff, Michael Tholander

Kursansvarig

Ulf Träff, Michael Tholander

Studierektor eller motsvarande

Kenny Skagerlund

Kontaktinformation

Carl Löfstrand, Administratör

Kenny Skagerlund, Studierektor

Pernilla Ahrén, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202434-202503 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

 • Godkänd Psykologi, grundkurs 30hp eller motsvarande
 • Godkänd Psykologi, fortsättningskurs 30hp inklusive 7,5hp metod och 7,5hp projektarbete 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • planera, genomföra samt muntligt och skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete inom något av psykologins delområden
 • samla in, kvalitativt och kvantitativt bearbeta och analysera, samt på ett vetenskapligt sätt sammanställa data
 • kritiskt reflektera, diskutera och värdera vetenskapliga texter
 • redogöra för och använda forskningsetiska principer gällande psykologisk forskning

Kursinnehåll

Metod 2, 7,5 hp

I delkursen behandlas etiska överväganden i forskning och vetenskapliga metoder. Den statistiska delen behandlar variansanalys och regressionsanalys. I det kvalitativa inslaget analyseras egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen. I detta andra metodblock ges kvalitativa metoder en mer framträdande och detaljerad behandling. Inom ramen för kursen görs praktiska tillämpningar, dels av statistiken (t.ex. datorövningar), dels användandet av olika kvalitativa metoder.

Förberedande kurs för självständigt arbete, 7,5 hp

I delkursen fördjupas kunskap kring de de frågeställningar som omger ett vetenskapligt arbete. Exempel på olika psykologiska forskningsansatser och forskningsområden belyses. Vidare behandlas olika presentationsformer.

Självständigt arbete, 15 hp

I delkursen fördjupas, används och diskuteras för ämnet relevanta teorier och vetenskapliga metoder i anslutning till ett självständigt arbete. Vidare i delkursen ingår att formulera en frågeställning, genomföra en undersökning och presentera resultatet skriftligt. I delkursen ingår även att muntligt försvara det egna arbetet samt att granska och ge respons på ett annat självständigt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, inlämningsuppgifter samt handledning.

Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på och genomför det självständiga arbetet. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.  

Examination

Kursen examineras genom:

Metod 2, 7,5 hp 

 • individuell skriftlig tentamen i kvantitativ metod, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig tentamen i kvalitativ metod, betygsskala: UV

Förberedande kurs för självständigt arbete, 7,5 hp

 • individuell skriftlig inlämningsuppgift, betygsskala: UV

Självständigt arbete, 15 hp

 • skriftligt arbete i par, betygsskala: UV
 • muntligt försvar av arbete i par, betygsskala: UG
 • muntlig opponering av arbete i par, betygsskala: UG

För godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 75% av de VG-grundade högskolepoängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
KVAL kvalitativ metod 3.5 hp U, G, VG
KVAN kvantitativ metod 4 hp U, G, VG
FÖRB Uppsatsförberedande kurs 7.5 hp U, G, VG
UPPS Uppsats 15 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.