Introduktion till psykologin som ämne och profession, 7.5 hp

Introduction to Psychology as a Discipline and Profession, 7.5 credits

735G31

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mattias Forsblad

Kursansvarig

Mattias Forsblad

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 1 (HT 2023) 202334-202338 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för psykologiämnets framväxt som vetenskap
  • redogöra för grunderna i olika psykologiska perspektiv samt grundläggande teorier och begrepp
  • redogöra för psykologyrkets bredd, avgränsning, innehåll och yrkesetiska problemställningar
  • arbeta enligt principerna för problembaserat lärande (PBL)
  • söka kunskap och förhålla sig kritiskt i valet av vetenskaplig litteratur
  • reflektera om sin egen situation i förhållande till psykologutbildningen

Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till psykologin som vetenskap och ämnesområde. Kursen belyser psykologins historia. Under kursen ska studenten tillägna sig grunderna i olika psykologiska perspektiv samt grundläggande teorier och begrepp. Den innefattar också en orientering om psykologyrket som profession.

Kursen lägger stor vikt vid att den studerande ska förstå och tillämpa problembaserat lärande samt kunna se sin egen och gruppdeltagarnas roll i gruppen. Vidare betonas ett kritiskt förhållningsätt i valet av vetenskaplig litteratur. Under kursen ges även en orientering om psykologprogrammets mål, innehåll och arbetsformer. 

Undervisnings- och arbetsformer

En stor del av kursen ägnas åt basgruppsarbete. Övriga lärandeaktiviteter är i form av föreläsningar, seminarier, övnings- och inlämningsuppgifter. Studenten genomför individuella samtal med basgruppshandledare. 

Examination

Skriftlig individuell tentamen, obligatoriska övnings- och inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i basgruppsarbetet. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminarium 1 hp U, G
SALT Salstenta 3 hp U, G, VG
INDI Individuellt samtal 0.5 hp U, G
HEMT Hemtenta 2 hp U, G, VG
BASG Basgrupp 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.