Arbets- och organisationspsykologi 1 - Grunder och teorier, 7.5 hp

Organizational psychology 1 - foundations and theories, 7.5 credits

735G63

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Daniel Lundqvist

Kursansvarig

Daniel Lundqvist, Cathrine Reineholm

Studierektor eller motsvarande

Linda Lidman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 3 (HT 2024) 202449-202503 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- i flerpartssamtal tillämpa samtalsfärdigheter relevanta för psykologens 
yrkesutövande
-identifiera samt aktivt arbeta med utvecklingsbehov i förhållande till 
psykologens samtalsverktyg
- muntligt och skriftligt beskriva och analysera centrala begrepp, teorier och 
tidigare forskning inom ämnesområdet arbets- och organisationspsykologi
- muntligt och skriftligt redogöra för utveckling och trender inom 
ämnesområdet arbets- och organisationspsykologi
-tillämpa arbets- och organisationspsykologiska begrepp och teorier
-kritisk reflektera kring vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet

Kursinnehåll

I kursen övas och examineras flerpartssamtal viktiga för psykologens yrkesroll. Dessutom behandlas grundläggande begrepp och teorier inom det arbets- och organisationspsykologiska fältet, och deras historiska utveckling och trender. Kursen berör områden såsom arbetsorganisation och organisering, ledning och ledarskap, arbete och hälsa, organisationsförändring. 

Undervisnings- och arbetsformer

En stor del av kursen ägnas åt basgruppsarbete. Övriga lärandeaktiviteter är i 
form av föreläsningar, seminarier och övnings-/inlämningsuppgifter. Utöver 
detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.

Examination

Skriftlig, individuell tentamen, obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter, samt 
aktivt deltagande i basgruppsarbetet. Detaljerad information återfinns i 
studiehandledningen. Samtalsmomentet examineras i grupp

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BAS1 Basgruppsarbete 1 hp U, G
FLPS Flerpartsamtal 1 hp U, G
INEX Individuell examination 4.5 hp U, G, VG
SEMI Seminarium 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.