Gruppsykologi 1 - grunder och teorier, 7.5 hp

Group Psychology 1, 7.5 credits

735G70

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Michael Rosander

Kursansvarig

Michael Rosander

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 1 (HT 2023) 202339-202343 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • planera, genomföra samt rapportera en observationsstudie av en grupp
  • kritiskt reflektera kring hur gruppsykologiska begrepp, teorier och empiriska fynd har tillkommit, utvecklats och förändrats
  • tillämpa gruppsykologiska begrepp, teorier och empiriska fynd
  • redogöra för grundläggande centrala begrepp, teoretiska perspektiv, empiriska fynd och historiska trender inom gruppsykologi
  • relatera gruppsykologisk kunskap till egna erfarenheter
  • söka kunskap och förhålla sig kritiskt i valet av vetenskaplig litteratur rörande gruppsykologi

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande kunskaper om struktur och processer i små och stora grupper samt hur detta kan ta sig uttryck i olika kontext. Vidare ges förutsättningar för att skapa sig en översikt över de klassiska teorierna, empiriska fynden och historiska trenderna inom gruppsykologin. Studenterna ska planera, genomföra samt rapportera en gruppsykologisk studie. 

Undervisnings- och arbetsformer

En stor del av kursen ägnas åt basgruppsarbete. Övriga lärandeaktiviteter är i form av föreläsningar, seminarier, fältstudier samt muntliga och skriftliga uppgifter. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier enskilt och/eller i grupp.

Examination

Individuell skriftlig tentamen, obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i basgruppsarbetet samt genomförande av observationsstudier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Tentamen 4 hp U, G, VG
SEMI Seminarium 0.5 hp U, G
BGRU Basgrupp 1 hp U, G
GOBS Gruppobservation 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.