Forskningsmetodik 1 - grunder och teorier, 7.5 hp

Research Methods, 7.5 credits

735G71

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Örjan Dahlström

Kursansvarig

Örjan Dahlström

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 1 (HT 2022) 202244-202248 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • muntligt och skriftligt redogöra för vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska synsätt och skolbildningar
 • muntligt och skriftligt redogöra för grundläggande skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ metod
 • muntligt och skriftligt redogöra för de forskningsetiska regler som gäller för psykologisk forskning
 • formulera relevanta forskningsfrågor utifrån givet problemområde
 • göra relevanta val av datainsamlingsmetod i relation till specifik forskningsfråga samt problematisera och argumentera för dess för- och nackdelar
 • översiktligt redogöra för datainsamlingsmetoder relevanta för psykologisk forskning
 • beräkna och tolka beskrivande statistik och grundläggande inferensstatistik, med och utan datorprogram som hjälpmedel
 • översiktligt redogöra för de grundläggande skillnaderna mellan olika kvalitativa metoder samt deras syften och användningsområden
 • bearbeta och tolka kvalitativa data på en grundläggande nivå
 • redogöra för grundläggande psykometri relevant för psykologens yrkesroll
 • tillämpa grundläggande samtalsfärdigheter

Kursinnehåll

I kursen behandlas forskningsprocessen, vetenskapsteori och grundläggande designfrågor. Kursen behandlar också datainsamlingsmetoder, kvantitativa och kvalitativa analysmetoder på en grundläggande nivå. 

Undervisnings- och arbetsformer

Delar av kursinnehållet kommer att introduceras via föreläsningar. Övriga lärandeaktiviteter är räknestugor, datorövningar, datainsamling, seminarier och övnings-/inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.

Examination

Skriftlig individuell tentamen, obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter, obligatoriska undervisningstillfällen. Detaljerad information återfinns i studiehandboken.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA5 Samtalsmetod 1 hp U, G
EXA4 Kvantitativ laboration 0.5 hp U, G
EXA3 Kvalitativ gruppuppgift 1 hp U, G
EXA2 Kvalitativ individuell uppgift 1 hp U, G
EXA1 Tentamen 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.