Utvecklingspsykologi 1 - grunder och teorier, 7.5 hp

Developmental Psychology 1, 7.5 credits

735G72

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anett Sundqvist

Kursansvarig

Anett Sundqvist

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPU Psykologprogrammet 2 (VT 2024) 202404-202408 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Psykologprogrammet

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
  samt
  Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
  samt
  Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
  samt
 • 15 hp godkända från termin 1 på Psykologprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa samtalsfärdigheter och relatera det till utvecklingspsykologiska teorier vid barnsamtal
 • kritiskt reflektera kring hur utvecklingspsykologiska begrepp, teorier och empiriska fynd har tillkommit, utvecklats och förändrats
 • tillämpa utvecklingspsykologiska begrepp, teorier och empiriska fynd
 • muntligt och skriftligt redogöra för grundläggande centrala begrepp, teoretiska perspektiv, empiriska fynd och historiska trender inom utvecklingspsykologin
 • ge konstruktiv återkoppling på andras arbeten utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt 
 • kritiskt reflektera kring publiceringsprocessen av vetenskapliga artiklar 
 • söka kunskap och förhålla sig  kritiskt i valet av vetenskaplig litteratur rörande utvecklingspsykologi.

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande kunskaper om människans psykologiska utveckling i ett livsperspektiv. Kursen omfattar både den kognitiva och den socioemotionella utvecklingen. Vidare ges förutsättningar för att skapa sig en översikt över de klassiska teorierna, empiriska fynden och historiska trenderna inom utvecklingspsykologi.

Undervisnings- och arbetsformer

En stor del av kursen ägnas åt basgruppsarbete. Övriga lärandeaktiviteter är i form av föreläsningar, seminarier, övnings- och inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Enskild skriftlig tentamen, obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i basgruppsarbetet. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 4 hp U, G, VG
SEMI Seminarieuppgift 1 hp U, G
SAMO Samtalsmoment 1.5 hp U, G
BASG Basgrupp 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.